Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TRABİS Döneminin Başlamasıyla “.tr” Uzantılı Alan Adlarının Satış ve Devri Hangi Koşullarda Mümkün Olacak?

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

2010 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) tarafından yayınlanan ve “.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) yürürlüğü, “.tr Ağ Bilgi Sistemi” (“TRABİS“) faaliyete geçene kadar ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’de “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine yönelik işlemlerin 1991 yılından bu yana yürütüldüğü Nic.tr platformunun kullanıma kapatılacağı ve TRABİS’in faaliyete geçeceği duyurulmuştur. TRABİS döneminin başlamasıyla yürürlüğe girecek olan Yönetmelik, “.tr” uzantılı alan adlarının satış ve devir işlemlerine konu edilebileceğini açıkça öngörmüş olup hukukumuzda daha önceden düzenleme alanı bulmayan bir ilki beraberinde getirmektedir. Nic.tr’nin bahsi geçen duyurusuna dair kaleme aldığımız hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni gelişme

Ocak 2022’de Nic.tr’den TRABİS’e geçilmesiyle Yönetmelik yürürlüğe girecek ve böylelikle daha önceden yapılması mümkün olmayan alan adı satışı ve devri işlemleri artık gerçekleştirilebilecektir. Gerek Yönetmelik gerekse İnternet Alan Adları Tebliği (“Tebliğ“) “.tr” uzantılı alan adlarının satış ve devir işlemlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içermekte olup bu işlemlerin geçiş dönemindeki akıbeti ayrıca düzenlenmiştir.

TRABİS döneminin başlamasıyla “.tr” uzantılı alan adlarının satış ve devri için hangi koşullar aranacak?

 • Yönetmelik ile getirilen en çarpıcı değişikliklerden biri, daha önce mümkün olmayan alan adı satışı ve devridir. Yönetmelik’in alan adlarının TRABİS üzerinden satış ve devrine ilişkin 13. maddesi uyarınca, satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan Kayıt Kuruluşları’nın (“KK“) internet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. KK’nın, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilecektir.
 • Yönetmelik’in 13. maddesi ayrıca, gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında kendilerine ait olan alan adının yasal mirasçılarına devredilebileceğini düzenlemektedir.
 • Satılan veya devredilen alan adının kullanım süresi değişmeyecektir.
 • Yönetmelik’in 33. maddesi, alan adlarının satış ve devrine ilişkin 13. maddenin TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra yürürlüğe gireceğini açıkça belirtmektedir. TRABİS’e geçiş döneminde satış ve devir işlemlerine ilişkin düzenlemeye Yönetmelik’in geçici 2. maddesinde ve Tebliğ’in 22. maddesinin 2. fıkrasında ayrıca yer verilmiştir. İlgili madde uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre boyunca alan adları satılamaz ancak aşağıdaki durumlarda başkalarına devredilebilir:
  • Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilecektir.
  • Tüzel kişiler, sahip oldukları alan adını birleşme, devralma gibi sebeplerle devredebileceklerdir.
  • Marka ve/veya patent sahibi gerçek ve/veya tüzel kişiler bu marka ve/veya patent ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları marka ve/veya patente ilişkin alan adlarını da devredebileceklerdir.
  • Fikir veya sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış olan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları fikir veya sanat eserlerine ilişkin alan adlarını da devredebileceklerdir.

Sonuç

Alan adı yönetimi ve tahsisi yetkisinin TRABİS aracılığıyla tamamen BTK’ye devredilecek olmasıyla alan adlarının satış ve devrini mümkün kılan Yönetmelik yürürlüğe girecektir. İnternet alan adlarının satış ve devrinin ne zaman ve hangi koşullarda mümkün olacağı, TRABİS’e geçiş sürecine ilişkin ayrı düzenlemelere yer verilerek Yönetmelik ve Tebliğ’in ilgili maddelerinde ortaya konmuştur. Hukukumuzda ilk defa düzenleme alanı bulan alan adlarının satış ve devrine ilişkin detaylar ile Nic.tr’den TRABİS’e geçiş sürecine ilişkin mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.