Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Dövizle Ödeme Yasağı Netleştirildi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No’lu Tebliğ’de (“Tebliğ“) yapılan ve 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz üzerinden ödenmesi yasaklanmıştı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“), 21 Nisan 2022 tarihli duyurusu ile yasağın uygulama esaslarını netleştirdi.

Uygulama Esasları

Bakanlık aşağıdaki hususlarda piyasaya netlik sağladı:

  • 19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilmiş sözleşmeler kapsamında verilmiş döviz cinsinden kıymetli evraklara (örneğin çekler) ilişkin ödeme yükümlülükleri, döviz üzerinden yerine getirilebilecek.
  • 19 Nisan 2022 tarihinden önce keşide edilmiş faturalara ilişkin ödeme yükümlülükleri, döviz üzerinden yerine getirilebilecek.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri, döviz üzerinden yerine getirilebilecek.

Bakanlık, yukarıdaki istisnalara ek olarak, aşağıdaki notları vurguladı:

  • Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsayacak.
  • Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında akdedilmiş/akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz üzerinden yerine getirilmesi mümkün olacak.
  • 19 Nisan 2022 ve sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılması mümkün olmayacak.
  • Yapılan değişiklik, taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu değiştirmeyecek. Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olmayacak.
  • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler, dövizle ödeme yasağına tabi olmayacak.
  • Yabancı sermaye piyasası araçları, depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere; sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olacak.
  • Diğer sözleşme türlerine ilişkin Tebliğ’de yer alan dövizle ödeme kısıtlamaları geçerliliğini koruyacak.