Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

ABD Ürünlerine Ek Mali Yükümlülükler

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Son yaşanan gelişmeler akabinde, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülükler getiren Cumhurbaşkanı Kararı 15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (“Karar”).

Karar, ABD menşeli 22 farklı kategorideki ürünler için %4’ten %140’a kadar değişen farklı oranlarda ek mali yükümlülük konulmasını öngörmektedir.

“Menşe”, bir ürünün ekonomik milliyeti olup, Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin menşe tespiti, Türk gümrük mevzuatına tabi olacaktır. Söz gelimi, bir ürünün tasarımının başka bir ülkede yapılması, parçalarının ise başka bir ülkede birleştirilmesi veya ürünün başka bir ülkede ambalajlanması halinde, menşe tespitinde ürün üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin ürüne hangi oranda katma değer sağladığı hususu dikkate alınacaktır. Bu sebeple, Türkiye’ye ürün ithal edecek olan şirketlerin söz konusu Karar’ı değerlendirirken ürünün menşeine dikkat göstermeleri faydalı olacaktır.

Karar’a göre, bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ürünler için bir istisna tanınmıştır. Karar’ın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde bu ürünlerin ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, söz konusu ürünlerin bu Karar’dan önceki ek mali yükümlülük oranlarına tabi olacağı düzenlenmiştir.

Karar, 15 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda, Karar’da listelenen ürün kategorilerinden olup yukarıda açıklanan muafiyete dahil olmayan ürünler için ek mali yükümlülükler gündeme gelecektir.

Ek mali yükümlülükler aşağıdaki ürün kategorileri için getirilmiştir.