Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri’nde Yeni Dönem: Yeni Raporlama Şablonu

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“); 23 Haziran 2022 tarih ve 2022/32 sayılı Bülteni’nde yayımlanan kararı (“Karar“) ile payları Borsa İstanbul’un Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarı’nda işlem gören halka açık şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP“) yapacağı 2022 yılına ilişkin sürdürülebilirlik ilkelerine uyum raporlamaları ve açıklamalarında, Karar’da yer verilen Sürdürülebilirlik Raporu Şablonu’nun (“Şablon“) kullanılmasını zorunlu tuttu.

Gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun her yıl yayımlanan finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce raporlanması gerekiyor.

Faaliyet raporlarında Şablon’a yer verilmesi SPK tarafından şirketlere zorunlu tutulmamakla birlikte, dileyen şirketler Şablon’a yer verebilecek.

Ayrıca, yıllık faaliyet raporunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olarak sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklama, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya ayrıca yer verilecek.

Benzer içerikler