Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca (“Bakanlık“) hazırlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 28 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sinema sektörünün güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esaslara bazı güncellemeler getirmektedir.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler başlıca şu şekildedir:

  • İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10. maddesine uygun bir şekilde düzenlenen ve verilen destek tutarı kadar bir teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gerekli kılınmıştır.
  • Yönetmelik kapsamında destek alan sinema salonları, destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlü tutulmuştur.
  • Gösterilen filmlerin, en az ikisi saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans olarak en az elli koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla gösterilmesi gerekmektedir.
  • Bakanlık tarafından verilen yıllık destek tutarının, sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşmayacağı düzenlenmiştir.
  • Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan %50’si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Sinema Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenmesi öngörülmüştür.

Sonuç

Yönetmelik ile Bakanlık tarafından ödenecek bazı destek türleri teminat altına alınmış ve COVID-19 salgını sürecinden oldukça olumsuz etkilenen sinema salonlarının aldıkları destekler kapsamındaki yükümlülükleri belli ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda bazı destek türlerinde destek tutarı kadar bir teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gerekli kılınmış ve destekten faydalanan sinema salonlarının destek alabilmesi için destek sözleşmesinin imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi göstermesi zorunlu tutulmuştur.

Benzer içerikler