Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

        Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 23 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kart çıkaran kuruluşların satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı iade yükümlülüğüne ilişkin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde, diğer hükümler ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlük kazanacak.

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı, Yönetmelik ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı, ön bilgilendirme yükümlülüğü, cayma hakkı, satıcı, sağlayıcı ve tüketicinin yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler ile birlikte, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 1 Nisan 2022 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler arasında uyum sağlandı.

Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Kapsam

 • Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamından çıkarılmıştır.
 • Yönetmelik ile, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar ve bunların kullandığı platformlar da tanımlanarak ek yükümlülükler getirilmiştir.

Ön bilgilendirme

 • Ön bilgilendirme kapsamında satıcı veya sağlayıcıya ek olarak aracı hizmet sağlayıcının da adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve şikayetlere dair çözüm önerilerinin tüketiciye bildirilmesi gerekecektir.
 • Tüketici, teslime veya ifa süresine ve teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına, bu tutarın hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin olarak da bilgilendirilecektir. Ön bilgilendirmeye ilişkin ispat yükü artık aracı hizmet sağlayıcıda da olacaktır.
 • Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu hale getirilmiş olup veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı hallerde, bilgilendirmedeki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumlu olacaktır.

Cayma hakkı

 • Tüketiciler, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya da yapabilecektir.
 • Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcının tüketiciye Yönetmelik ekinde yer alan formu doldurması veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurması ve tüketicilerin ilettiği cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmesi gerekecektir.
 • (i) Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler, (ii) tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, (iii) canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler ile (iv) tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen ve kurulum ya da montajı yapılan mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı kapsamından çıkarılmış olup tüketiciler söz konusu sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır.

Satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri

 • Satıcının cayma hakkına konu mala ilişkin on dört gün içinde geri ödeme yükümlülüğü, malın iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edilmesi halinde bu tarihten; öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır.
 • Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durumlar hariç olmak üzere ödemelerin tüketiciye iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.
 • Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil eden aracı hizmet sağlayıcının tüketiciye on dört gün içinde bedelin iade edilmesine ilişkin sorumluluğu;
 1. Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
 2. Malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,
 3. Tüketicinin teslimat veya ifanın süresinde yapılmaması sebebiyle sözleşmeyi fesih hakkını kullanması halinde fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır.
 • Bedelin mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar hariç olmak üzere, platform aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil eden aracı hizmet sağlayıcı, geri ödemeye ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ödeme kredi kartı ile yapılmış ise, kart çıkaran kuruluşların; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmesi gerekecektir.
 • Ön bilgilendirmede iadeye dair bilgilerin verilmemesi halinde iade masrafı satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacaktır. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde iadeye ilişkin bilgilere yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmamasının aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması halinde iade masrafları aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcıyı tüketicinin cayma hakkını kullandığına dair derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, tüketicilerin (i) cayma hakkı, (ii) sözleşmenin feshi, (iii) bedel iadesi talebi, (iv) teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetleri ile diğer taleplerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli, kesintisiz bir sistem kurmakla yükümlüdür.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl saklamakla ve bu bilgileri talep üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere sunmakla yükümlüdür.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak taahhütlerin karşılanmasından, platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından sorumludur.

Tüketicinin hak ve yükümlülükleri

 • Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılmış ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarının belirtilmiş olması şartıyla, teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Malın ayıplı olması halinde ise iade masrafı tüketiciden talep edilemeyecektir. Tüketicinin talebi üzerine iade masrafı, kendisine geri ödenecek bedelden mahsup edilebilecektir.

Sonuç

Yönetmelik ile birlikte, aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarının kapsamı genişletildi, cayma hakkının kapsamı daraltıldı ve tüketicilere yapılacak geri ödemeye ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yapıldı. İlgililerin, söz konusu değişiklikleri yakından takip etmesi ve yürürlük tarihine kadar uygulamalarını mevzuata uyumlu hale getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Benzer içerikler