Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yürürlüğe Girdi – %98’lik Eşik Aynı Kaldı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK“) II-27.3 sayılı yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (“Tebliğ“), 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ Ne Anlama Geliyor?

30 Kasım 2020 tarihli Hukuk Bültenimiz’de de değindiğimiz üzere SPK, 28 Ekim 2020 tarihinde Tebliğ’e ilişkin bir taslak (“Taslak Tebliğ“) yayımlamıştı. Taslak Tebliğ’de öngörülen en önemli değişiklikler ortaklıktan çıkarma için gerekli eşiğin %98’den %95’e indirilmesi ile ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli ve satma hakkı bedelinin eşitlenmesiydi.

•           Ortaklıktan Çıkarma Eşiği %98 Olarak Kaldı: Tebliğ, Taslak Tebliğ’in aksine, ortaklıktan çıkarma için gerekli eşikte bir değişikliğe gitmedi ve eşik %98 olarak kaldı.

Bununla birlikte Tebliğ, SPK’nın kurul kararları ile ihdas ettiği ortaklıktan çıkarma istisnalarını kapsar hale geldi. Bu çerçevede bedelsiz veya yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle veya miras, geri alınan paylar, oy haklarının donması gibi sebeplerle satma ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmayacağı Tebliğ ile de hüküm altına alınmış oldu. Tebliğ ayrıca Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğması ile aynı anda yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde pay alım teklifi yükümlülüğü doğmayacağını düzenliyor.

•           Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Bedellerinin Hesaplanması: Tebliğ, yürürlükten kaldırdığı II-27.2 numaralı eski Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nden farklı olarak, ortaklıktan çıkarma ve satma hakları kullanım bedellerinin aynı formüle göre hesaplanacağını düzenliyor.

Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanım bedeli, ilgili şirketin paylarının işlem gördüğü pazara göre hesaplanacak. Buna göre hakların kullanım bedeli, aşağıdakilerin en yükseği olarak belirlenecek:

  1. Payları Yıldız Pazar’da işlem gören ortaklıklarda hakların doğmasının kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması.
  2. Payları Yıldız Pazar dışındaki pazarlarda işlem gören ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması (borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar içinse söz konusu değerleme raporunda belirlenen değer).
  3. Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü değişikliğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanacak zorunlu pay alım teklifi fiyatı (borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için de geçerlidir).
  •           Birlikte Hareket Etme: Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarının tespitinde, aşağıda belirtilen kişiler birlikte hareket ediyor kabul edilecek:
  1. Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
  2. Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel
    kişiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.

•           Geçiş Süreci: Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih olan 31 Aralık 2020’den önce hâkim ortak konumunun kazanıldığının veya bu durumda iken ek pay alındığının kamuya açıklanmış olması durumunda, hakların kullanım bedeli yürürlükten kaldırılan II-27.2 sayılı eski Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ne göre belirlenecek.

Sonuç

Tebliğ, Taslak Tebliğ’in aksine, ortaklıktan çıkarma eşiğini düşürmemiş oldu. Bu kapsamda Tebliğ’in getirdiği en önemli değişikliğin ortaklıktan çıkarma ve satma hakları kullanım bedellerinin aynı prensiplere göre hesaplanması olduğu söylenebilir.