Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması Açıklığa Kavuşturuldu

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

22 Kasım 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 22 No.lu Damga Vergisi Sirküleri (“Sirküler“) ile 13 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk Lirası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi uygulaması açıklığa kavuşturulmuştur.

Sirküler neyi düzenliyor?

Bilindiği üzere, belli parayı ihtiva eden sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece damga vergisine tabi bulunmaktadır.
Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise, değişikliğe ilişkin kâğıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

(i)         Damga vergisi aranmayacak haller

85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kâğıtların;

  1. Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,
  2. Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kâğıdın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,
  3. İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması

şartlarını birlikte taşıması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga vergisi aranılmayacaktır.

(ii)        Damga vergisi aranacak haller

Sözleşme bedelinin Türk Lirasına uyarlanmasına yönelik düzenlenen kâğıdın, sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmaksızın, düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan (2018 yılı için 2.135.949,30 TL) ödenmiş olması halinde ise, değişikliğe ilişkin kâğıdın yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olması kaydıyla, artan bedel nedeniyle bu kâğıttan ayrıca damga vergisi aranmayacaktır.

Bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kâğıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kâğıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisi aranılacaktır.

Benzer içerikler