Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Son gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından hazırlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 2 Şubat 2022 tarih ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 2 Şubat 2022 tarihi öncesinde yürürlükte olan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik“) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik ne diyor?

Yönetmelik ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile başlıca getirilen yeni düzenlemeler ve yapılan değişiklikler şunlardır:

  • Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (“Müdürlük“) tarafından belirlenecek kişilerin geçerli bir ikamet izni bulunmaksızın başvuru yapabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • Mülga Yönetmelik döneminde çalışma izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edilebilecek süre 45 gün olarak düzenlenmişken, Yönetmelik ile bu süre 90 güne çıkarılmıştır.
  • Çalışma izni değerlendirme kriterlerinin Müdürlük tarafından hangi esaslar üzerinden belirleneceği detaylıca açıklanmış ve ileri teknoloji gerektiren işler, ülke ekonomisine yüksek katkı yapacağı veya yüksek sayıda istihdam yaratacağı taahhüt edilen yatırımlar, uluslararası sözleşmelere dayalı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen ve kamu yararı gözetilen projeler için alınacak çalışma izinlerinin değerlendirilmesinde kriterlerin farklı şekilde belirlenebileceği düzenlenmiştir.
  • Çalışma izninin askıya alınacağı durumlar düzenlenmiş; ayrıca işçi ve işverenin anlaşmaları durumunda da çalışma izninin askıya alınabileceği belirtilmiştir.
  • Çalışma izninin iptal edileceği durumlar detaylı olarak düzenlenmiştir.
  • Çalışma izni verilen yabancının aynı işverene ait işyerinde farklı bir görevde veya aynı işverenin aynı iş kolundaki diğer bir şubesinde çalışabilmesi için yapılacak değişiklik talebinin sistem üzerinden yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.
  • Yönetmelik ile çalışma izninden muaf tutulacak yabancıların kapsamı ve çalışma izni muafiyet başvuru süreci, değerlendirilmesi, muafiyet başvurusunun reddi, iptali gibi hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir.
  • Çalışma izinleri hakkında verilecek kararlara karşı 30 gün içinde Bakanlık nezdinde yapılacak itirazların sistem üzerinden yapılabileceği düzenlenmiştir.
  • Süresiz çalışma izinlerinin her beş yılın sonunda yenileneceği ve süresiz çalışma izni olan bir yabancının bağımsız veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışabileceği düzenlenmiştir.

Sonuç

Yönetmelik ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler yeniden düzenlenmiştir. Getirilen bazı yeni düzenlemeler için gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaların devam edeceği düzenlenmiştir. Söz konusu çalışmaların tamamlandığı bilgisi Bakanlık’ın internet sitesinde duyurulacaktır.