Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) 17 Şubat 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (“Bakanlık”) yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yönetmelik Ne Anlama Geliyor?

Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3(1)(u) hükmüne göre yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik, aşağıdaki kuralları getirmektedir:

  • İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi unsurlar da değerlendirmeye alınacak.

  • İdareler, yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulayacak. Ancak idareler, stratejik öncelikler, ulusal menfaat veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilecek.

  • İdarenin sanayi iş birliği projeleri uygulamaya karar vermesini takiben teknik yeterliliği haiz tedarik grubu kurulacak.

  • Yüklenici, yükümlülüklerini sanayi ve teknoloji katılımı kategorileri kapsamında yerine getirecek ve kategoriler A, B ve C olmak üzere üçe ayrılacaktır. Yüklenici, idare ve Bakanlık’a ilave herhangi bir mali yük getirmeyecektir.

  • Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesi kapsamında yükümlülüğünün % 6’sı oranında ve yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan teminat mektubunu Bakanlık’a sunacaktır.

  • Yükümlülüklerin sözleşmede belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen yükümlülüğün % 6’sı oranında ceza uygulanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış ilgili ihalelere, ilanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uygulanacaktır.

Sonuç

Şirketlerin; Yönetmelik’in yürürlüğe girmesini takiben ilan edilen ilgili ihalelere katılmadan önce ihale süreçleri ve ihaleye katılanlar ile yüklenicilerin yükümlülüklerini dikkate almaları önerilmektedir.