Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Vadeli Doğal Gaz Piyasasının Yasal Zemini Oluşturuldu

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

 

Yeni Gelişmeler

12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği“) ile vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Değişiklik Yönetmeliği ile Ne Gibi Düzenlemeler Yapıldı?

Katılım anlaşması: Vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcılarının, standart taşıma sözleşmesi ve sürekli ticaret platformu katılım anlaşmasına ilave olarak vadeli doğal gaz piyasası katılım anlaşması da imzalaması öngörüldü. Söz konusu katılım anlaşması, sürekli ticaret platformu katılım anlaşması süresince geçerli olacak.

Teminat Yükümlülüğü: Vadeli doğal gaz piyasasındaki teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek kıymetler, teminat süreçleri ile teminat tutarlarının hesaplanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca sunulması gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına ilişkin hususlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak olan Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda (“VGPUE“) düzenlenecek.

Temerrüt garanti hesabı: Vadeli doğal gaz piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi dolayısıyla oluşacak temerrüt durumunda kullanılması için teminatlar dışında kalan bir temerrüt garanti hesabı oluşturulması öngörüldü.

  • Hesap piyasa katılımcılarının katkılarıyla oluşturulacak. Ek olarak, piyasa işletmecisinin (“EPİAŞ“) temerrüt halinde ödemek üzere piyasa işletim gelir tavanı üzerinden temerrüt yönetimi katkısı sağlama taahhüdü de öngörüldü.
  • Hesap EPİAŞ tarafından temsil ve idare olunacak.
  • Hesap için katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, TL cinsinden sunulan nakit katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa katılımcılarına iade edilmesi ile EPİAŞ tarafından sağlanacak temerrüt katkısına ilişkin hususlar VGPUE’de düzenlenecek.
  • Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının cari hesapları, teminatları, temerrüt garanti hesabı katkı payları ve EPİAŞ’ın temerrüt katkısı tutarının yeterli olması durumunda diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulamayacak.
  • Hesap belirtilen amaç dışında kullanılamayacak, ihtiyati tedbir, haciz, rehin, tasfiye kararlarından muaf olacak ve iflas masasına dahil edilemeyecek.

Fatura ödemelerine ilişkin mahsup: Fatura ödemeleri borçlardan şu sıra ile mahsup edilecek: (i) EPİAŞ’a ödenecek piyasa işletim ücretleri ile diğer ücretler, (ii) fatura işlem borç tutarı, (iii) vadeli doğal gaz piyasası borç tutarı ve KDV borç tutarı ve (iv) fatura dengesizlik borç tutarı.

Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği ile vadeli doğal gaz satış piyasasına ilişkin düzenlemelerin temeli oluşturuldu ve detayların VGPUE ile netleştirilmesi bekleniyor.