Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sosyal Medya Faaliyetleri ve Uygulama Geliştiriciliğine Yönelik Yeni Vergisel Düzenlemeler

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7338 Sayılı Kanun“) ile sosyal ağlar üzerinden içerik paylaşımı yapan sosyal içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştirenler için yeni vergisel düzenlemeler öngörüldü.

Düzenlemeler Ne Getiriyor?

  • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşarak gelir elde eden sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna olacak.
  • Bu istisnadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.
  • Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi stopajı yapacak ve genel esaslar çerçevesinde beyan edip ödeyecek. Cumhurbaşkanı’nın söz konusu oranı her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye ve %30’a kadar artırmaya yetkisi bulunuyor. Mükelleflerin başka faaliyetlerden elde ettikleri kazanç ya da iratlarının olması bu istisnadan faydalanmalarına engel teşkil etmeyecek.
  • Diğer taraftan, söz konusu hasılatı banka hesabı aracılığıyla tahsil etmeyenler ile düzenleme kapsamındaki toplam kazancı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimini (2021 yılı için 650.000 TL) aşanlar istisnadan yararlanamayacak.
  • İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığı tespit edilirse, eksik tahakkuk etmiş olan vergi vergi ziyaı cezası da kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.
  • Düzenleme kapsamındaki kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden de istisna olacak.
  • Bu düzenleme 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sonuç

Sosyal ağlar üzerinden içerik paylaşımı yapan sosyal medya içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenler için getirilen gelir vergisi istisnası ve bankalar için öngörülen stopaj yükümlülüğü sayesinde bu alanlarda faaliyet gösterenlerin elde edecekleri kazançlar üzerinden alınacak vergilerin daha basit, anlaşılır ve uygulanabilir olması hedeflenmiştir.