Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Yönelik Çerçeve Yönetmelik Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Yönelik Çerçeve Yönetmelik (“Yönetmelik“) 4269 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik, teknik düzenlemeler ve genel ürün güvenliği mevzuatında kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi; yetkili kuruluşların görev ve sorumlulukları ile bu alanda koordinasyon ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Yönetmelik, 13.11.2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’i yürürlükten kaldırmaktadır. İlgili Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik, teknolojik gelişmeleri kapsayacak yeni tanımlara yer vermektedir. Bu doğrultuda “mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam” uzaktan iletişim aracı olarak tanımlamış ve bu yolla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan ürünler Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.

Ayrıca Yönetmelik kapsamında yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların yükümlülükleri detaylı olarak düzenlenmiştir. Her biri, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmet sunulan ürün ile bağlantılı olarak gerçekleştirdikleri faaliyet ile doğru orantılı olarak ürün güvenliğinden sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda ürünün güvenli biçimde piyasaya arzını sağlamak, ürünün risk taşıdığı durumlarda Yönetmelik uyarınca yetkili kurum ve kişileri bilgilendirmek, gerekmesi halinde ürüne ilişkin olarak gönüllü veya yetkili kuruluş tarafından talep edilen önlemleri almak gibi birtakım yükümlülükler düzenlenmiştir.

İlaveten, yeni bir tanım olarak iktisadi işletmeci “imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişi” kavramı düzenlenmiştir. İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcının Yönetmelik ile düzenlenen yükümlülüklerine ek olarak, iktisadi işletmeci olmalarından kaynaklanan bir takım ilave yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre iktisadi işletmeciler için aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir:

  • İzlenebilirliği sağlamak adına parti, seri veya lot bazında ürünün dağıtımını yaptığı dağıtıcıları ve dağıtımı yapılan ürün miktarlarını içeren kayıt oluşturmak,
  • Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünlerin taşıdığı risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttükleri faaliyetlerinde, yetkili kuruluşlarla ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve
  • Risk taşıyan ürünlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlemleri almak ve bunları Yönetmelik doğrultusunda duyurmak.

Sonuç

Söz konusu Yönetmelik ürün güvenliği mevzuatında esaslı değişiklikler getirmektedir. Bu alanda çalışan şirketler ve yetkili kuruluşlar kuruluşları değişiklikleri dikkatle inceleyerek, yeni yükümlülüklerine uymak adına gerekli önlemleri almalıdır.