Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID 19: Kambiyo Senedine Dayanan İcra ve İflas Takipleri Mayıs Sonuna Kadar Ertelendi ve Çek İbrazı Halinde Yapılacak İşlemlere Bazı Sınırlamalar Getirildi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar uyarınca 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma dönemine geçilmiştir. Alınan tedbirler kapsamında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 29 Nisan 2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun’un 15. maddesi (“Kanun“) ile çek ibrazı sonucunda yapılacak işlemlere bazı sınırlamalar getirilmiş ve vadesi gelen kambiyo senedine dayanan alacaklar hakkında Mayıs sonuna kadar icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve halihazırda başlamış olan takiplerin duracağı düzenlenmiştir. Kanun metnine bu link’i kullanarak erişebilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf . Buna ek olarak, 30 Nisan 2021 tarihli Ticaret Bakanlığı Tebliği (“Tebliğ“) ile Kanun’un 15. maddesinin (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kanun ve Tebliğ Ne Diyor?

Kanun’un 15. maddesi ve (a) bendinin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen Tebliğ uyarınca;

 • İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez. Bu çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
 • İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihlerine isabet eden bir çekin bu tarih aralığında ibraz edilmesi halinde;
  • çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  • çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde ise 1 Haziran 2021 tarihinden önce 5491 Sayılı Çek Kanunu uyarınca karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.
 • 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) vadesi gelen kambiyo senedine dayanan alacaklar hakkında, yine bu tarih aralığında;
  • icra ve iflas takibi başlatılamayacak,
  • ihtiyati haciz kararı verilemeyecek,
  • halihazırda başlatılmış olan icra ve iflas takipleri duracaktır.

Sonuç

COVID-19 salgını yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu düzenlemeler ile salgın nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1 Haziran 2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlanmıştır. Bu noktada altını çizmek isteriz ki, Kanun’un uygulama alanı yalnızca kambiyo senedine bağlı alacaklar için yapılacak icra ve iflas takiplerine ilişkin olup, senede bağlanmamış alacakların tahsili için başlatılacak takiplere ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.