Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlere artık nasıl tebligat yapacak?

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Son Gelişme

SGK tarafından çıkarılan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazetede yayımlamış olup 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile birlikte SGK tarafından bazı işverenlere yapılacak tebligatların elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Yönetmelik Neleri Düzenliyor?

SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken tüm evrak elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir. İşverenlerin 1 Ocak 2022 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak üzere SGK tarafından belirlenecek sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 1 Ekim 2021 tarihi sonrasında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için başvuru süresi, sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihi takip eden üç ay içerisinde tamamlanacaktır.

6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” uyarınca tüm özel hukuk tüzel kişilerine yapılacak bütün tebligatların elektronik tebligat yoluyla yapılması gerekmektedir. Bu zorunluluk kapsamında olmayan işverenler (gerçek kişi işverenler) de isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını yine aynı sistem üzerinden yapacakları başvuruyla isteyebilecektir.

Tüzel kişi işverenler, elektronik tebligat sisteminden yalnızca ticaret sicili kayıtlarının silinmesi hâlinde (tür değişikliği, birleşme halleri dâhil) çıkabileceklerdir.

Yönetmelik’te yer verildiği üzere, kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak işverenler başvurularını yukarıda belirtilen sürede, tam ve doğru olarak yapmak, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmek, Yönetmelik’te belirtilen tüm şartlara uymak ve elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür.

Ayrıca, elektronik ortamda yapılan tebligat elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Sonuç

İşverenlerin Yönetmelik’te belirtilen süre ve koşullara uygun olarak elektronik tebligat sistemine kayıt olmaları ve Yönetmelik ile belirlenen şartlara uymaları gerekmektedir.