Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı Haline Geldi

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılmasına İlişkin Kanun (”Kanun”) 19 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’da getirilen düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

Getirilen Yenilikler

Kanun’un 20. maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Arabulucunun yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içerisinde sonuçlandıracağı; bu sürenin zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği dava dilekçesine eklenmek zorundadır. Aksi takdirde, tutanağın sunulması için davacıya mahkeme tarafından 1 haftalık kesin süre verilecek ve verilen kesin süre içerisinde tutanağın sunulmaması halinde dava usulden reddedilecektir.

Kanun’un dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalarda uygulanmayacaktır.

Sonuç

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde ise dava usulden reddedilecektir.