Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Türk Maden ve Petrol Piyasalarında Elektronik Hizmetlere Geçiş

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) 31573 sayılı ve 19 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelik uyarınca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG“) hizmetlerini elektronik ortamda yürütecek.

Yönetmelik Uyarınca Uygulanacak Usul

Elektronik sistem kullanma zorunluluğu: İlgili mevzuat tahtındaki tüm beyanlar, talepler, teknik belge sunumları, tabii kaynak müracaatları, tabii kaynak sahalarının elektronik ortamda ihaleleri, daimi nezaretçi defteri, sevk fişleri ve ödemelerine ilişkin tüm işlemlerin elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılması zorunludur. Belgelerin elektronik ortamda sunulmasından sonra ek olarak fiziki olarak da sunulması gibi bir gereklilik ise bulunmuyor.
Bu işlemler için hazırlanmış elektronik yazılım menüleri olmasına rağmen dilekçe, e-dilekçe, resmi yazı, KEP, elektronik posta gibi başka bir yöntem tercih edilerek MAPEG’e iletilen başvurular hakkında işlem yapılmayacak.

Erişim: Elektronik otomasyon yazılımına erişim e-Devlet Kapısı, www.turkiye.gov.tr (Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu hizmetlerinin sunulmasına yönelik elektronik platformu) üzerinden sağlanır.
Erişimde yapılacak olan planlı kesintiler MAPEG tarafından ilan edilir. Planlı kesintiler hariç aynı gün içerisinde altı saatten fazla hizmet verilememesi durumunda, gerçekleştirilemeyen iş ve işlemlerinin tamamlanabilmesi için kesintinin ortadan kalktığı günü takip eden iş günü sonuna kadar süre verilir.

Zaman damgası: Sürelerle ilgili çelişki olduğunda belirleme yapmak için zaman damgası kullanılır. Zaman damgası 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.

Talepler: Talepler, her bir takvim günü için 00:00 ila 23:59 zaman aralığında yapılır.

E-ödemeler: Ödemelerin MAPEG tarafından ilan edilen gün başı ve gün sonu aralıklarında gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda yapılan ödemeler, ödemeyi takip eden ilk gün başı ve gün sonu aralığında gerçekleştirilmiş kabul edilir. Ödemelerde kurumsal tahsilat sisteminin kullanılması zorunludur, aksi takdirde ödeme işlemleri yapılmamış sayılır. Tahakkuklar arası mahsup ve borç aktarma işlemleri yapılmaz.

E-sevk fişleri: Hata tespit edilmesi veya sevkiyatın gerçekleşmemesi halinde e-sevk fişlerinin güncellenmesi veya iptal edilmesi, fişlerin düzenlendiği gün sonundan itibaren 48 saat içerisinde mümkün olacak.

Yetkilendirme: Elektronik otomasyon yazılımları üzerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması zorunludur. Yetkilendirme elektronik otomasyon yazılımları üzerinde güvenli elektronik imza veya noter onaylı belgeler ile MAPEG’e bildirim yaparak gerçekleştirilir. İşlem yetkilisi, elektronik otomasyon yazılımları üzerinde güvenli elektronik imza veya elektronik onay ile yetkilerini tamamen veya kısmen diğer kişilere devredebilir. Fakat yetki devri yapılan kişi bu yetkisini bir üçüncü kişiye devredemez.

Sorumluluk: İşlem yetkilisi tarafından yapılan işlemlerden, işlem yetkilisi ile birlikte işlem yetkilisine yetki veren ve işlem yetkilisinin yetki devri yaptığı kişi dâhil tüm taraflar ilgili mevzuat kapsamında sorumludur.

Geçiş hükümleri:

  • Maden ruhsat sahiplerinde mevcut bulunan fiziki sevk fişlerinden kullanılmayanların MAPEG tarafından belirlenen yöntemler ile MAPEG’e iade edilmesi zorunludur.
  • Elektronik otomasyon yazılımlarının devreye alınması öncesinde MAPEG’e verilen belgelerin yeniden düzenleme işlemleri elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacaktır.

Sonuç

Elektronik otomasyon sistemi MAPEG hizmetlerinde 2019 yılından bu yana kullanılıyordu. Yönetmelik ile birlikte hizmetlerde elektronik sistemin kullanılmasının zorunlu hale gelmesine ve uygulanacak usullere ilişkin yasal zemin sağlandı.

Benzer içerikler