Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Turizm Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Giriş

İlk olarak Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19 hastalığı, dünyanın birçok ülkesine yayılarak kısa bir zamanda salgın hastalık haline geldi ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19’u birden fazla ülkede yayılan ve fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı bir hastalık olarak (pandemi) ilan etti.

COVID-19 salgını sebebiyle yapılan rezervasyonlar bireysel olarak iptal edilmeye başlandı, bunun yanı sıra dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve uçuş yasakları getirdi. Bu seyahat yasakları ve rezervasyon iptallerinin, turizm sezonunun açıldığı ve Türkiye’ye gelen turist sayısının ivme kazandığı Mart ayına denk gelmesi turizm alanında faaliyet gösteren işletme ve yatırımcıları olumsuz olarak etkiledi.

Bu yaşanan olumsuz gelişmelerin etkilerini azaltmak amacıyla, turizm sektörünü de ilgilendiren bir dizi önlemler alındı.

Muhtasar ve katma değer vergisi ödemelerinin 6 ay ertelenmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”)  ile COVID-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen tur operatörleri ve seyahat acenteleri de dahil konaklama faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin (“Turizm İşletmeleri”), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yukarıda belirtilen Tebliğ kapsamda mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen Turizm İşletmeleri ile ilgili olarak;

  • 27.04.2020, 27.05.2020 ve 26.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 sonuna kadar; bu kapsamdaki beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020 günü sonuna kadar,
  • 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar,
  • 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma ile, aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar

uzatıldı.

Konaklama vergisi uygulamasının ertelenmesi

26.03.2020 tarihinde 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanun’un 51. Maddesinde öngörülen değişiklikle birlikte konaklama vergisinin 01.04.2020 olan yürürlük tarihi 01.01.2021 olarak değiştirilmiştir.

Turizm tesisleri yapılmak üzere tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin ödemelerin ertelenmesi

Yukarıda anılan Kanun kapsamında, ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli (örneğin Turizm İşletme Belgesi’ne sahip) yatırımcılar ve işletmecilerden 01.03.2020 ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelendi. 30.06.2020 tarihinden sonra bu alacaklar, erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı 01.03.2020 ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri de yine başvuru şartı aranmaksızın altı ay süre ile ertelendi.

Sonuç

Tebliğ ve Kanun kapsamına giren Turizm İşletmeleri’nin ertelenen vergi ödevleri, kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ödemelerinin yerine getirilmesinde yukarıda belirtilen sürelere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.