Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni Çevre Denetimi Yönetmeliği Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

       Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Çevre Denetim Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ile Küresel İklim Değişikliği Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun Görev Süresinin Uzatılmasına dair 1286 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı (“TBMM Kararı“) 12 Haziran 2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz. İlgili TBMM kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yeni Yönetmelik uyarınca çevre denetim ekiplerinde yer alacak kişilerde aranan niteliklerde değişikliğe gidilmiştir. Ekipte yer alabilmek için çevre mühendisi olma şartı kaldırılarak; üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen fakültelerinden mezun olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen eğitimi almak ve en az 15 adet çevre denetimine aday olarak katılma şartları yeterli görülmektedir. Tesis ve faaliyetlerin çevresel denetimi, bu doğrultuda kurulan ekiplerce planlı veya plansız olarak gerçekleştirilebilir. Bu süreçte Yönetmelik’te belirlenen hususlara uygunsuzluk tespit edilmesi halinde idari yaptırım kararı verilecektir. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda dava açmak mümkündür.

Gemilerin denizlerde sebep olduğu kirliliğin denetimi Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. Yetki devri yapılan kurum ve mercilerce deniz kirliliğini denetlemek üzere ayrı bir denetim ekibi kurulacaktır. Denizlerde idari para cezası vermeye yetkili kurumlar sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmakla yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik, ilaveten gemilere verilecek olan idari para cezaları ve ödeme şekillerine ilişkin hükümler içermektedir. Gemilere verilen idari para cezalarının derhal ve defaten ödenmemesi halinde kirleten gemi yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentesi veya ilgili geminin bağlı olduğu kulüp sigortası tarafından banka teminat mektubu verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde yetkili merciin talebi üzerine ilgili gemi seyrüseferden ve faaliyetten men edilecektir.

Bunun yanı, sıra TBMM tarafından Türkiye’de küresel iklim değişikliği ve kuraklığa karşı tehlikelere yönelik ulusal düzeyde çalışmaların yürütülmesi amacıyla kurulan Komisyon’un görev süresi, yayımlanan TBMM kararı ile 10.06.2021 tarihinden 23.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sonuç

TBMM Kararı ile desteklenen söz konusu Yönetmelik, çevre ve özellikle deniz kirliliği denetimine yönelik önemli düzenlemeler içermektedir. İlgili TBMM kararı da Yönetmelik’in bu amacını destekler niteliktedir. Şirketler söz konusu Yönetmelik kapsamında getirilen değişiklikleri dikkatle incelemeli ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli adımları atmalıdır.