Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşme devrine ilişkin esaslar yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni gelişme

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun, ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşmelerin devri imkanlarına ilişkin olarak 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren geçici 5’inci maddesinin (“Geçici Madde 5“) uygulanmasına ilişkin esaslar (“Uygulama Esasları“) 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulama Esasları’nın metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Esasları neler getiriyor?

Geçici Madde 5 ile birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kamu İhale Kanunu“) çerçevesinde ihalesi 1 Aralık 2021 tarihinden önce yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden veya bu tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeden kabul ya da geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden kurulan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşmenin devri imkanları tanınmıştı. Uygulama Esasları’yla bu imkanın kullanılmasına ilişkin süreç ve fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak formüller düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki önemli hükümler şu şekilde özetlenebilir:

a) Ek fiyat farkına ilişkin hesap ve uygulama

 • 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, bu tarihler de dahil olmak üzere, gerçekleştirilen kısımlar bakımından, ihale dokümanlarında fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin bir hüküm olup olmadığından bağımsız olarak verilecek bir ek fiyat farkı hesaplanabilir.
 • Ek fiyat farkı hesaplanması imkanının uygulanabilmesi için yüklenicinin 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
 • Hesaplanan ilave tutarlar ek fiyat farkı olarak kabul edilir ve bu nedenle sözleşme bedelinde değişiklik yapmaz. Karma sözleşmelerde anahtar teslim götürü bedel ve birim fiyatlı bölümler bakımından ayrı ek fiyat hesabı yapılır.
 • Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının negatif çıkması durumunda hak edişten kesinti yapılmayacağı açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca, Uygulama Esasları, ihale dokümanlarında yer alan fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir, söz konusu hükümler ihale dokümanlarında düzenlendiği şekilde uygulanmaya devam edecektir.
 • Ek fiyat farkı hesaplamalarında 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, bu tarihler dahil olmak üzere, sözleşmelerin gerçekleştirilen kısımlarının iş veya teslim programına uygun olması aranmayacaktır. Fakat, iş veya teslim süresinin 1 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sona ermesine rağmen bu tarih sonrasında da gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde ek fiyat farkı hesabı yapılmaz. Öte yandan, yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için mücbir sebepler nedeniyle geciken sözleşmelerde ek fiyat farkı hesabı yapılır.
 • Genel olarak fiyat farkına ilişkin yürürlüğe konulmuş ilgili esasların kapsamı dışında kalan araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film ve güzel sanatlar gibi nitelikleri sebebiyle kısa süreli olan hizmetler ile sigorta, muhasebe ve Kamu İhale Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde sağlanan danışmanlık hizmetleri arasında mali ve hukuki nitelikte olan hizmet alımlarında Uygulama Esasları’na göre bir ek fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
 • Mal alımlarına ilişkin olarak, (i) son teklif verme tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre 60 takvim günü ve altında olan işlerde (kısmi teslim yapılan mal alımlarında bu süre içerisinde teslim edilen kısımlar bakımından) ve (ii) ihale dokümanlarında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında ek fiyat farkı hesaplanmaz.

b) Sözleşmelerin Devri

 • Sözleşmelerin devri imkanının kullanılabilmesi için yüklenicinin 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması ve idarenin devre onay vermesi gerekmektedir. İdare bu onay hakkında başvurudan itibaren 30 gün içerisinde karar verecektir.
 • İdarenin onayı üzerine yüklenicinin 30 gün içerisinde devre ilişkin işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Aksi takdirde devir başvurusu yapılmamış sayılır.
 • Sözleşmenin devredilebilmesi için ilk ihale tarihindeki şartlar devir tarihi itibarıyla devir alacak tarafta da aranacaktır.
 • Sözleşme devredilirken, devre bağlı kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak, damga vergisi alınmayacak ve devreden yüklenicinin teminatı iade edilecektir.
 • Sözleşme devrinde ek fiyat farkı ve devir tarihine kadar gerçekleştirilen iş ve imalatlar dışında bir mali hak talebinde bulunulamaz. Ek fiyat farkı hesaplanması için başvurulan sözleşmelerin de devri için başvuru yapılması mümkündür.

Sonuç

Geçici Madde 5 ile tanınan ek fiyat farkı hesaplaması ve sözleşmelerin devri imkanlarına ilişkin konular Uygulama Esasları ile detaylı olarak düzenlenmiştir. Kapsama dahil olan yükleniciler Uygulama Esasları’nda yer alan süre ve usullere uygun şekilde başvurularını yapmak suretiyle söz konusu imkanlardan faydalanabileceklerdir.

Benzer içerikler