Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı Yapmak Artık Daha Kolay

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Kanun, gayrimenkul sektöründeki yatırımcıların işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak bazı yenilikler getirmiştir:

• Noterde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin sözleşme kapsamında inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılacaktır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır.
• Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapıların cins değişikliği işlemlerinde, lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen kurum ve kuruluşa gönderilecektir. İlgili kurum veya kuruluş, bu tescil bildirimi ve ekli belgeleri yapı kullanma izin belgesiyle birlikte ilgili tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderecektir. Tapu müdürlüğü de cins değişikliğini re’sen tapu siciline tescil edecektir.
• Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgeler arasında bulunan; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarca ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan mimari proje artık elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilebilecektir.
• Yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüğünce tescili sağlanan işlemler artık ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebilecektir.

Sonuç

Kanun ile tapu müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ilişkin belgelerin artık elektronik ortamdan sunulabilmesinin önü açılmış, böylelikle yatırımcıların daha hızlı ve kolay bir şekilde işlemleri tamamlayabilmesi için imkan sağlanmıştır.