Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Vadeli Doğal Gaz Piyasası 1 Ekim’de İşleme Açılıyor

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (“VGPUE“) 12 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25 Şubat 2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı ile yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

VGPUE’nin düzenlenmesi 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca öngörülmüştü. Yönetmeliğe ilişkin Hukuk Bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

VGPUE’de Yer Alan Bazı Düzenlemeler

Piyasanın işleyişi: İşlemlerin teslimat dönemi bazında gerçekleştirilmesi ve açık olan tüm kontratların seans süresince sürekli ticaret yöntemine göre işlem görmesi öngörülüyor. Eşleşen teklifler piyasa katılımcısı için teslimat dönemi içinde fiziksel olarak doğal gazın iletim sistemine teslim edilmesi ya da iletim sisteminden teslim alınması yükümlülüğü doğuracak. Verilen teklifler eşleşmediği sürece VGPUE çerçevesinde güncellenebilecek. İlgili kontratın işleme kapanmadan önce açık pozisyonun kapanması halinde ise piyasa katılımcısının fiziksel teslimat zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Teminat yükümlülüğü: Başlangıç teminatı ile finansal dönem ve fiziksel döneme ilişkin teminatlar, toplam vadeli doğal gaz piyasası teminatını oluşturur. Başlangıç teminatı 150.000 TL olarak belirlenmiştir. Finansal dönem ve fiziksel döneme ilişkin teminatlar ise VPGUE’de öngörülen hesaplama yöntemleri ile belirlenir.

Temerrüt garanti hesabı: 

  • Bir katılımcının yatırılmış temerrüt garanti hesabı katkı payı, sabit katkı payı tutarından az olamaz. Piyasa katılımcılarının yatırmaları gereken sabit katkı payı tutarları 100.000 TL olarak öngörülmüştür. Bu tutar piyasa işletmecisi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“EPİAŞ“), tarafından piyasa koşulları göz önünde tutularak güncellenebilir.
  • EPİAŞ’ın temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarı, EPİAŞ tarafından belirlenecek ve EPİAŞ’ın temerrüt yönetimi katkısı tutarına başvurulmuş olması halinde aynı yıl içinde EPİAŞ tarafından söz konusu kullanılan tutarlar için tekrar taahhütte bulunulmayacak.
  • EPİAŞ’ın temerrüt yönetimi katkısının kullanılmasına neden olan katılımcıya bu tutar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanacak.
  • Piyasa katılımcıları temerrüt hesabı katkı payı yükümlülüklerini TL, döviz (ABD Doları ve Avro) ve hamiline olmak kaydıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ile yerine getirebilir. Bulunması gereken katkı payı toplamının en az %50’lik kısmının Türk Lirası cinsinden ve nakit olması zorunludur.

Alacağın devri ve rehni: Piyasa katılımcısı, EPİAŞ nezdindeki hak ve alacaklarının devrini veya rehnini ancak EPİAŞ’tan onay almak kaydıyla gerçekleştirebilir.

Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği ile temeli oluşturulan vadeli doğal gaz satış piyasasına ilişkin düzenlemelerin detayları VGPUE ile netleştirilmiştir.

Benzer içerikler