Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargıtay, Elektronik Yolla Yapılan Tebligatlarda Yasal Sürenin Başlangıç Tarihini Tebligatın Okunma Günü İtibariyle Hesaplayan Bir Karar Verdi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Elektronik yolla yapılan tebligatlarda yasal sürelerin hangi andan itibaren hesaplanmaya başlayacağı hususu bugüne kadar birçok Yargıtay kararlarına konu olmakla birlikte yerleşmiş bir içtihat birliği bulunmamakta ve daireler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 9 Aralık 2020 tarihli, 2020/1187 E., 2020/4264 K. sayılı güncel kararında (“Yargıtay Kararı“), elektronik tebligatın muhatap tarafından açılması halinde tebligatın yapılmış sayılacağına; bir diğer deyişle, yasal sürelerin tebligatın okunma gününden itibaren işlemeye başlayacağına hükmetmiştir.

İlgili Mevzuat

Elektronik tebligat sistemi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu (“Tebligat Kanunu“) ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ile Yönetmelik uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile İlgili Teknik Kriterlere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde düzenlenmektedir. Tebligat Kanunu ve Yönetmelik uyarınca elektronik yolla yapılan tebligatlar, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Yargıtay içtihatları arasında ise tebligat tarihi hususunda istikrarsızlık bulunması sebebiyle, Yönetmelik hükmünün uygulanması, tartışmalı ve problematik bir hale gelmiştir.

Yargıtay Ne Diyor?

Bültene konu Yargıtay Kararı öncesinde, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 25 Eylül 2018 tarihli ve 2018/4120 E., 2018/6993 K. sayılı kararında, elektronik tebligatın muhatabı tarafından açılmış olsa dahi her halükarda muhataba ulaşma tarihinden itibaren beşinci günün sonunda okunmuş sayılacağı ve yasal sürelerin de bu andan itibaren işlemeye başlayacağına hükmetmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise 18 Eylül 2019 tarihli ve 2019/3962 E., 2019/16152 K. sayılı kararında, elektronik tebligatın adrese ulaştığı tarihte açılmış olduğundan hareketle, yasal sürenin tebligatın açılmış olduğu tarihten itibaren hesaplanması gerektiği kanaatine varmıştır. Ancak Yargıtay 9. Dairesi daha sonra 3 Aralık 2019 tarihli ve 2019/7836 E., 2019/21446 K. sayılı kararı ile Yargıtay 10. Hukuk Dairesi kararı ile paralel olarak tebligatın, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı günden itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılması gerektiği sonucuna varmıştır.

Bültene konu Yargıtay Kararı’nda ise, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Yargıtay 9. ve 10. Hukuk Dairelerinden farklı olarak, elektronik tebligatın açılıp okunduğu günü tebligatın yapılmış sayıldığı ve dolayısıyla  sürenin başladığı gün olarak kabul etmiştir.  Bu kapsamda, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tebligatın davalı vekili tarafından açıldığı tarihi tebliğin yapıldığı tarih olarak kabul etmiş ve ilgili yasal sürenin bu tarihten itibaren hesaplayarak davalı vekilinin temyiz başvurusunu süresinde yapılmaması sebebiyle reddetmiştir.

Sonuç

Elektronik yolla yapılan tebligatlarda yasal sürelerin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı hususunda Yargıtay Daireleri arasında farklı görüşler bulunmakta ve bu sebeple konuya ilişkin farklı yönde kararlar verilmektedir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak adına elektronik tebligatlarda yasal sürelerin hesaplanmasında tebligatın açıldığı tarihin dikkate alınmasını önermekteyiz.