Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Borçlanma Araçlarının Bankaların Özsermaye Hesaplanmasına Dâhil Edilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dâhil Edilebilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 7 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Borçlanma araçlarının, özkaynak hesaplamasına dâhil edilebilmesi için, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te (“Özkaynak Yönetmeliği”) aranan şartları haiz oldukları, bağımsız denetim kuruluşları tarafından verilecek görüş ile teyit edilecek.

Borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesi, değer azaltımı veya hisse senedine dönüştürülmesi durumunda:

 • önce ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilenler, daha sonra ise katkı sermaye hesaplanmasına dahil edenler dikkate alınacak;
 • kayıtlardan silinecek, azaltılacak veya hisse senedine dönüştürülecek tutarların belirlenmesinde nominal değerleri esas alınacak olup, krediler açısından ise banka kayıtlarındaki anapara tutarları dikkate alınacak;
 • birden fazla borçlanma aracının bulunması durumunda, her bir borçlanma aracının ilave ana sermaye veya katkı ana sermaye hesaplamasına dahil edilen toplam borçlanma araçları içerisindeki payı dikkate alınacak;
 • temettü veya faiz ödemesi veya vadeden önce geri ödeme ve erken itfa işlemleri, değeri azaltılan veya hisse senedine dönüştürülen tutardan arta kalan bakiye üzerinden yapılacak;
 • eğer bankanın maruz kaldığı zararlar nedeniyle faaliyet izninin iptal edilmesi veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilmesi ihtimali doğarsa, değeri azaltılan borçlanma araçları, değer artırımına tabi tutulamayacak.Bunlara ek olarak, borçlanma araçlarının hisse senedine dönüştürülmesi durumunda, (i) bu hisselerin ihraç edilebilmesi için ihraç öncesinde genel kurul kararı alınması, (ii) borçlanma araçlarına ilişkin sözleşme veya ihraç belgesinde belirtilmiş hisse senedi ihracının hemen yapılabilmesinin sağlanması için gerekli ön izinlerin ilgili mercilerden alınması (BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu gibi), (iii) yine sözleşme veya ihraç belgesinde, dönüştürme oranı ile dönüştürme işleminde ihraç edilecek azami hisse senedi tutarı veya dönüştürme aralığı ile birlikte dönüştürme oranı veya aralığının hesaplanmasında kullanılacak hisse senedi fiyatının belirlenmesine ilişkin yöntemin yer alması zorunlu olacak. Bunun yanı sıra, Borçlanma araçlarının imtiyazlı paylara dönüştürülmesi ise mümkün olmayacak.Borçlanma Araçlarının hisse senedine dönüştürülmesi durumunda, eğer bir kişi bankanın sermayesinin

  %10, %20, %33 veya %50’sini aşacak veya bu oranların altına düşecek şekilde bu hisse senetlerini elde ederse, temettü hariç ortaklık haklarını kullanabilmesi için kurucularda aranan nitelikleri taşıması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alması gerekecek. İzin verilene kadar veya izin verilmemesi durumunda, ilgili payların elden çıkarılması için en fazla altı aylık bir süre verilecek. Bu süre boyunca paylardan doğan temettü hariç ortaklık hakları, BDDK’nın bildirimi üzerine TMSF tarafından kullanılacak.

  İlave ana sermaye hesaplanmasına dahil edilen borçlanma aracına ilişkin olarak, bir bankanın tek başına veya konsolide çekirdek sermaye yeterlilik oranının %5,125’in altına düşmesi durumunda:

 • banka derhal BDDK’yı ve borçlanma aracını elinde bulunduranı bilgilendirecek;
 • borçlanma aracının kayıtlardan silinecek, değer azaltımına veya hisse senedine dönüştürülecek tutarları bir ay içinde belirlenecek (Kurul, bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak);
 • değeri azaltılan borçlanma aracı, geçici değer azaltımı sonrası değer artırımına tabi olabilecek.

Geçici değer azaltımı sonrasında değer artırımı yapılabilmesi için (i) artırımın bankanın dönem net karı üzerinden gerçekleştirilmesi, (ii) değer artırımı ile azaltılmış anapara üzerinden yapılacak temettü veya faiz ödemelerinin toplamının, (borçlanma aracının değer azaltımı öncesi nominal değeri ÷ bankanın ana sermaye tutarı) x (bankanın dağıtıma esas net dönem karı) yöntemiyle bulunacak tutarı aşmaması, (iii)her bir borçlanma aracının değer azaltımına tabi tutulan borçlanma araçlarının toplamı içerisindeki payı dikkate alınması gerekecek.

Geçici değer azaltımı sonrası yapılacak değer artırımı ile azaltılmış anapara tutarı üzerinden yapılacak temettü ve faiz ödemelerinin toplamı kar dağıtımı gibi değerlendirilecek.

Sonuç

Daha önce Özkaynak Yönetmeliği kapsamında, özkaynak hesaplamasına dâhil edilebilecek olan borçlanma araçlarına ilişkin şartlar belirlenmiş; ancak borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesi, değer azaltımına tabi tutulması veya hisse senedine dönüştürülmesi hususlarının ise ayrıca düzenleneceği belirtilmişti. Tebliğ ile bu hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Benzer içerikler