Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Rekabet Kurumu Tebliğ Taslağı’nı Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Rekabet Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme

Rekabet Kurumu, (“Kurum“) Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Taslağı’nı (“Tebliğ Taslağı“) resmi internet sitesinde 27.11.2020 tarihinde yayımladı. Tebliğ Taslağı ile olası rekabet karşıtı zararların büyümeden önlenmesi ve rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan ayrıntılı inceleme süreçlerinin kamu ve hakkında inceleme yürütülenler bakımından yol açabileceği zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Rekabet Kurumu’na Tebliğ Taslağı’na ilişkin olarak 28.12.2020 tarihine kadar görüş, öneri ve değerlendirme bildirmek mümkündür.

Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Tebliğ Taslağı ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ Taslağı’nda belirtilen usul ve esaslar aşağıda sunulmaktadır:

  • Taahhüt taleplerinin sunulmasına ilişkin süre kısıtlaması getirilmiştir: Tebliğ Taslağı’nın 5. maddesi soruşturmaya konu teşebbüslerin taahhüt taleplerini soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren 3 ay içinde sunması gerektiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun“) taahhüt mekanizmasını düzenleyen 43. maddesinin 3. fıkrası ise önaraştırma ve soruşturma süreci boyunca taahhüt sunulabileceğini öngörmektedir. Rekabet Kurulu, Kanun’un bu belirlemesine paralel olarak 28.07.2020 tarih ve 20-36/485-212 sayılı Arslan Nakliyat kararında soruşturma safhası tamamlanana dek taahhüt sunulabileceğine karar vermiştir.
  • Taraflara Kurum ile taahhüt üzerine görüşme yapma imkânı tanınmıştır: Tebliğ Taslağı’nın 6. maddesi tarafların taahhüt sunma taleplerini Kurum’a iletmelerinin ardından taahhüt görüşmelerinin en kısa sürede başlayacağını belirtmektedir. Tebliğ Taslağı’na göre bahse konu görüşmeler sözlü veya yazılı gerçekleştirilebilecek olup sözlü olarak gerçekleştirilecek görüşmeler bir tutanak aracılığıyla kayıt altına alınacaktır.
  • Alternatifli taahhütler yasaklanmıştır: Tebliğ Taslağı’nın 8. maddesi ile taahhüt metninin sunulan taahhüdü açık bir şekilde içermesi ve buna ek olarak alternatif taahhütler içeren taahhüt metinlerinin Rekabet Kurulu tarafından kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.
  • Taahhüt metninde yer alması gereken hususlar belirlenmiştir: Tebliğ Taslağı’nın 8. maddesinde bir taahhüt metninde belirtilmesi gereken hususlar sayılmıştır. Buna göre, (i) taahhüt metninde taahhütle giderilmesi amaçlanan rekabet sorunu, (ii) taahhüdün ne olduğu, (iii) ne zamandan başlanmak suretiyle yerine getirileceği, (iv) ne kadar süreyle ve ne şekilde uygulanacağı, (v) uygulanmasında gözetilecek süreler, (vi) bu sürelerin hangi hallerde uzayabileceği, (vii) taahhüdün piyasaya etkisi, (viii) rekabet sorununu nasıl çözeceği, (ix) taahhüde uyumun nasıl izlenebileceği ve (x) gerekli görülen diğer hususların açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
  • Taahhüdün uygun bulunmaması halinde değişiklik yapma imkânı tanınmıştır: Tebliğ Taslağı’nın 10. maddesi ile Rekabet Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda taahhüdün uygun bulunmaması halinde tarafların bir kereye mahsus olmak üzere Rekabet Kurulu’nun değerlendirmeleri çerçevesinde ve belirlediği süre içinde taahhütte değişiklik yapabileceğine ya da taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verilebileceği belirtilmektedir.
  • Taahhüt sürecinin sonlandırılması sonrası taahhüt sunulması yasaklanmıştır: Tebliğ Taslağı’nın 13. maddesi ile bir taahhüt sürecinin Rekabet Kurulu tarafından doğrudan veya teşebbüse taahhüdü değiştirme imkânı tanındıktan sonra sonlandırılması halinde tekrar taahhüt talebinde bulunulamayacağı belirtilmektedir.
  • Taahhüdün kabul edilerek bağlayıcı hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir: Tebliğ Taslağı’na göre Kurul sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında taahhüdü ilgili taraflar açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilir. Tebliğ Taslağı, Rekabet Kurulu’nun bu kararının rekabet sorununu ortaya çıkaran anlaşmanın, kararın ya da uygulamanın ihlal olduğu veya olmadığı tespitini içermeyeceğini ifade etmektedir.
  • Taahhüdün izlenmesine ilişkin usuller belirlenmiştir: Tebliğ Taslağı’nın 15. maddesi ile tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesinin; taraflarca düzenli olarak rapor sunulması, denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da meslek birlikleriyle veya ilgili kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte 9. madde ise “taahhüdün etkili şekilde uygulanabilirliği bakımından izleme gerektirmeyen taahhütler tercih edilir” şeklinde bir hüküm içermektedir.
  • Tebliğ yürürlüğe girdiğinde devam eden önaraştırma ve soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır: Tebliğ Taslağı, ilgili tebliğ yürürlüğe girdiği takdirde, tebliğ hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle devam eden önaraştırma ve soruşturmalar hakkında da uygulanacağını ifade etmektedir. Tebliğ Taslağı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Sonuç

Rekabet Kurumu, 24.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile eklenen taahhüt müessesesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ Taslağı’nı yayımlayarak kamuoyunun görüş, öneri ve değerlendirmelerine sunmuştur. Yukarıda özetlenen düzenlemeye ilişkin olarak 28.12.2020 tarihine kadar Rekabet Kurumu’na yeni yayımlanan Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş bildirmek mümkündür. Söz konusu Tebliğ Taslağı ve nihayetinde yürürlüğe girecek tebliğ ile kamu ve hakkında inceleme yürütülenler bakımından kaynakların rekabet hukuku uygulaması nezdinde daha verimli değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.