Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Değişiklik

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge“) 42(3) no’lu maddesi, bankalar ve faktoring şirketlerince ihracat ve transit ticaret işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin, doğmuş ve doğacak alacakların devralınması suretiyle firmalara döviz üzerinden kullandırılan fonların döviz kredisi olarak değerlendirileceğini belirtmekteydi. Ancak Genelge (i) bu kredilerin kapsamı ve (ii) bu kredilere ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne (“Risk Merkezi“) yapılacak risk bildirimlerinin ticari ilişkinin hangi tarafı (alıcı veya satıcı) adına yapılacağı konusunda sessiz kalmaktaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Temmuz 2020 tarih ve 394743 sayılı yazısına istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelge’de değişiklikler yaparak çeşitli soru işaretlerini giderdi:

  • Yurt içi ticaret işlemlerine ilişkin döviz cinsinden doğmuş ve doğacak alacakların gayrikabili rücu olarak devralınması durumunda, işlem döviz kredisi olarak değerlendirilmeyecek.
  • İşlemin takibi için alacağı devralan banka veya faktoring şirketi tarafından Risk Merkezine, devralma tarihinde satıcı adına kredi kullandırımı bildiriminde bulunulacak.
  • Alacağın vadesi geldiğinde, tahsil edilip edilmemesi dikkate alınmaksızın, söz konusu tutarın satıcının kredi bakiyesinden düşülmesi için bildirimde bulunulacak.

Sonuç

Değişiklikler ile Madde 42(3)’ün kapsamı netleştirildi.