Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Dar mükellefler tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler kapsamında yeni KDV yükümlülüğü yürürlüğe girdi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

Bilindiği üzere, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından bir bedel karşılığında KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV’sinin, bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine ilişkin KDV Kanunu’na yeni bir düzenleme getirilmişti.

29 Aralık 2017 tarihli mevzuat bültenimizde de, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu uygulama kapsamında hazırlamış olduğu tebliğ taslağına ilişkin açıklamalarımıza yer vermiştik.

Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)” (“Tebliğ”) 31 Ocak 2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de, yeni KDV uygulamasının yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Tebliğ’de daha önce yayımlanmış olan taslak tebliğden farklı birtakım açıklamalara yer verildiğinden, söz konusu uygulamaya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalarımızın esas alınması gerekmektedir.

Belirtmek isteriz ki Tebliğ’in taslak halinde elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara yer verilmiş iken, yürürlüğe giren Tebliğ’de bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığı’nın neden böyle bir yaklaşımı tercih ettiğine ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır.

Değişiklik ne getiriyor?

1. Dar Mükellef Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti

• Elektronik ortamda sunulan söz konusu hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda, bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

• Tebliğ kapsamında elektronik hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

• Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler.

• Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

• Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz.

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini Vergi Usul Kanunu uyarınca meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödenir. Öte yandan, müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edilir.

2. Verginin Hesaplanması

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacaktır.

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti bulunanların Vergi Usul Kanun’u uyarınca defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin,

bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının KDV Kanunu’nun 29/1. maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.

• Bu fatura ve benzeri belgeler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir.

3. Beyan ve Ödeme

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ederler.

• Ancak bu kapsamda hizmet sunanların, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren 24. günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

• Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır.

• Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyanı gereken herhangi bir işlemin olmaması halinde, ilgili döneme ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.

• Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

• Ödeme, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilir.

4. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

• Elektronik ortamda sunulan hizmetlere yönelik beyan yükümlüğüne ilişkin düzenlemelere uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunu’nun vergi cezalarına dair hükümlerini uygulanır.

Benzer içerikler