Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Dijital Mecralar Komisyonu Kuruldu

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişmeler

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun“) 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 numaralı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun uyarınca, içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ilgilendiren birtakım görev ve yetkileri bünyesinde barındıran, meclise bağlı bir Dijital Mecralar Komisyonunun kurulması öngörülüyor. İlgili kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Oldu?

Kanun uyarınca; kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek üzere bir Dijital Mecralar Komisyonu kurulması öngörülmektedir.

Dijital Mecralar Komisyonunun görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Kendisine havale edilen işleri görüşmek; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının talebi üzerine ya da istenildiğinde meclise sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden incelemek ve ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.
  • İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.
  • İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • Yukarıda konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkın da gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

Dijital Mecralar Komisyonunun yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak.
  • Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak.
  • Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.

Kanunun gerekçesinde, yapılması planlan değişikliklerin internetin hukuka uygun kullanılmasının temini noktasında yürütülen faaliyet ve çalışmalara yasama organının görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle katkı sunmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Sonuç

Dijital mecralar üzerinde küresel anlamda artan odaklanmayla paralel olarak söz konusu platformların ve vatandaşlar tarafından bu platformların kullanımının yeni kurulan Dijital Mecralar Komisyonu yoluyla yasama organı gözünde de daha büyük bir odak noktası haline geldiği görülmektedir. Yeni komisyonun yasama faaliyeti ve dijital mecraların düzenlenmesi konusundaki etkileri uygulamayla anlaşılacaktır.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.