Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ile TÜRKPATENT Nezdinde Yürütülen İşlemlerin Durdurulması

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

TBMM Genel Kurulu tarafından 7226 sayılı Kanun Teklifi’ne COVID-19 ile mücadele destek paketi kapsamında eklenen Geçici Madde 1 (“Kanun“) 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilerek, yasal sürelerin 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) durdurulmasına karar verilmiştir.

Kanun ile yargılamaya ilişkin sürelerin yanında, zorunlu idari başvuru süreleri ile bir hakkın doğumuna, kullanımına veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin belirlenen tarih aralığında durdurulmasına karar verilmiştir. Kanun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK“) belirtilen süreleri de kapsamaktadır, bu bağlamda Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (“FSHM“) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT“) nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin süreler de belirtilen tarih aralığında durdurulmuştur.

Kanun Ne Anlama Geliyor?

Kanun ile Türkiye’de görülen COVID-19 salgını sebebiyle yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmış ve bu kapsamda yasal sürelerin durdurulmasına karar verilmiştir. Kanun tüm maddi hukuk alanları bakımından olduğu gibi fikri ve sınai mülkiyet hukuku bakımından da sonuçlar doğurmaktadır.

Bu kapsamda FSHM nezdinde yürütülen işlemler bakımından,

  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk davaları bakımından, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali de dâhil olmak üzere, dava açma süreleri, dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin süreler, uyuşmazlığın tarafları bakımından hâkim tarafından verilen ya da mevzuatta öngörülen yargılamaya ilişkin tüm süreler durdurulmuştur.
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk ve ceza yargılamaları bakımından; durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere, alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların, Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu tarafından, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, adalet hizmetleri bakımından ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
  • Koruma tedbirleri ve ihtiyati tedbir işlemleri süreleri ve marka hakkına tecavüz nedeniyle yürütülen ceza soruşturmaları veya kovuşturmaları bakımından öngörülen suç ve cezalara ilişkin zamanaşımı süreleri Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu kapsamda TÜRKPATENT nezdinde yürütülen işlemler bakımından,

  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescil süreleri ile tescil sonrasında TÜRKPATENT nezdinde yürütülecek işlemler bakımından, Kanun ile uyumlu olarak, TÜRKPATENT veya SMK tarafından öngörülmüş olmasına bakılmaksızın süreler durmuştur. TÜRKPATENT tarafından 26 Mart 2020 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre:
    • Sicil işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm süreler,
    • İtiraz süreleri,
    • İhlali hâlinde hak kaybına neden olabilecek diğer tüm süreler de durmuştur.

Kanun ile 13 Mart 2020 tarihi ve sonraki bir tarihe denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillere geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınmaktadır.

Durdurulan süreler durma süresinin sona erdiği günü (1 Mayıs 2020) takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, sürelerin tekrar başladığı günü takip eden günden (1 Mayıs 2020) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır (15 Mayıs 2020).

Salgının devam etmesi hâlinde Cumhurbaşkanı, durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.

Sonuç

Kanunda yargılamaya ilişkin sürelerin durdurulmasına ilişkin alınan önlem, salgın nedeniyle FSHM ile TÜRKPATENT nezdindeki işlemlerde hak kayıpları yaşanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklik fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması bakımından gerekli önlemlerin alındığını göstermektedir.