Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Konkordato Zorlaşıyor

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Konkordato Zorlaşıyor 

Yeni Gelişme

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik (“Komiser Yönetmeliği“) ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik (“Konkordato Talebi Yönetmeliği“) 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Komiser Yönetmeliği’yle komiserlerin eğitim zorunluluğuna, Konkordato Talebi Yönetmeliği’yle ise daha önce konkordato başvurusuna eklenmesi zorunlu hale getirilmiş olan makul güvence veren denetim raporuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yeni Yönetmelikler ile Getirilen Yenilikler

a.Komiser Yönetmeliği

Komiser Yönetmeliği ile 2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Komiser Yönetmeliği konkordato komiserlerine temel eğitim zorunluluğu getirmektedir. Bu temel eğitim Adalet Bakanlığınca (“Bakanlık“) izin verilen eğitim kuruluşlarınca verilecektir ve icra ve iflas hukuku, konkordato uygulaması ve kuralları, işletme yönetimi, finansal raporların analizi ve konkordato sürecinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca gerekli görülen konuları kapsayacaktır. Komiserler temel eğitimi aldıktan sonra da, yine Bakanlıkça eğitim izni verilen kuruluşlar tarafından üç senede bir yenileme eğitimi almak zorundadırlar.

Mahkemece üç konkordato komiseri görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri ilgili mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet gösteren bağımsız denetçiler arasından seçilecektir. Seçilecek diğer komiserlerden biri de tercihen hukukçu olacaktır.

Komiser Yönetmeliği; mahkeme tarafından verilen kesin mühlet kararından sonra en az üç alacaklı sınıfının bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının 125.000.000 Türk lirasını geçmesi halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması gerektiğini düzenlemektedir. Böylece eski Yönetmelik’te yer alan alacak miktarına ilişkin eşik beş milyon Türk Lirası artırılmıştır.

b.Konkordato Talebi Yönetmeliği

Konkordato Talebi Yönetmeliği’nde 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile konkordato başvurusuna eklenmesi zorunlu hale getirilen makul güvence veren denetim raporunun (“Denetim Raporu“) detaylarına yer verilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, Denetim Raporunu hazırlarken borçlu tarafından konkordato talebine eklenen diğer belgelerin tümünü denetleyecektir. Bu denetlemede standart olarak Bağımsız Denetim Standartları ve Güvence Denetimi Standartları esas olarak alınacaktır.

Bağımsız denetim kuruluşu, yapacağı denetimde borçlunun ileriye dönük finansal bilgilere dair varsayım ve tahminlerini makul gösteren kanıtlar elde edemediği takdirde, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşebileceğine ilişkin olarak olumlu sonuca varamayacaktır.

Sonuç

Yasa koyucu konkordato uygulamasının daha verimli bir şekilde hayata geçmesini amaçlamakta ve bu doğrultuda konkordato uygulamasının suiistimal edilme riskini azaltabilmek adına hem komiserleri hem de konkordatoya başvuran borçluyu daha sıkı denetime tabi tutmaktadır.

Benzer içerikler