Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Ortamında İlan Yayımlanmasına Aracılık Edenlere Sürekli Bildirim Yükümlülüğü

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ“) ile internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak bazı bilgilerin alınmasına ilişkin yeni usul ve esaslar öngörüldü.

Düzenleme Ne Getiriyor?

Tebliğ düzenlemesine göre taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar her ay gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunacak.

Bildirim kapsamında;

  • hizmetin sağlandığı internet adresi,
  • hizmet verilen kişilerin ad soyad/unvanı ve TCKN/YKN/VKN bilgileri, işyeri adres bilgileri,
  • hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi, ve
  • tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekiyor.

İlan verenlerin, verdikleri ilanlara yönelik bildirime konu bilgileri aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirmeleri zorunludur. Aksi durumda, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar kendilerine bilgi sunmayan ilan verenleri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildireceklerdir.

İlk bildirim, 2022 Haziran dönemine ilişkin olarak 01.08.2022’e kadar yapılacak. Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların ilk kez bildirim yapılacak tarihten önce BTRANS sisteminin kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Takip eden dönemler için ise ilgili aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar BTRANS sistemi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekecektir.

Bildirime konu bilgilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklanması ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz edilmesi gerekiyor.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar veya Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümleri uygulanacak.

Sonuç

Vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacıyla Tebliğ ile öngörülen bildirim yükümlülüklerin kapsama giren yükümlüler tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, ileride herhangi bir cezayla karşılaşılmaması adına önem arz ediyor.

Benzer içerikler