Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7318 sayılı Kanun“) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK“) bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

7318 sayılı Kanun ile VUK’ta yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki şekildedir:

  • VUK’un kaçakçılık suç ve cezalarına ilişkin 359. maddesinde yapılan değişiklik ile
    • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmeksizin ödeme kaydedici cihazlara fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engellemek,
    • Ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştirmek veya silmek,
    • Ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önlemek veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet vermek

vergi kaçakçılığı suçu olarak düzenlendi. Bu suçları işleyenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıracak.

Vergi müfettişleri veya vergi müfettiş yardımcıları, düzenlenen bu suçun işlendiğini inceleme esnasında tespit ederlerse incelemenin tamamlanmasını beklemeden, sair sebeplerle öğrenirlerse incelemeye başlamadan bu tespitlere ilişkin rapor düzenleyecek ve Rapor Değerlendirme Komisyonu’nun mütalaasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirecekler.

  • Bilindiği üzere VUK’un 231/5. maddesi uyarınca fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. 7318 sayılı Kanun’la aynı maddeye eklenen cümle ile sunulan mal veya hizmetin türü, bedeli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türü gibi hususları göz önünde bulundurarak malın teslimi veya hizmetin sunulmasından sonra fatura düzenlenmesi için öngörülen sürede değişiklik yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi.
  • VUK’un Mükerrer 257. maddesine eklenen bent ile, Petrol/LPG Piyasası ve Elektrik Piyasası’nda lisansa tabi faaliyette bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma yükümlülüğü bulunanlardan teminat alınmasına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi. Getirilen teminat yükümlülüğüne uyulmaması halinde ise bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde üçü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza ise VUK’un Mükerrer 355. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL) 10 katından az ve 10 milyon TL’den fazla olmayacak.

7318 sayılı Kanun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Sonuç

7318 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden özellikle vergi kaçakçılığına ilişkin olanlarının çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Hapis cezası ile karşılaşılmaması adına bu hususlarda azami özen gösterilmesi gerekmektedir.