Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Yönetici Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Halka Açık Şirketlerde Devralma İşlemlerinde Yeni Dönem: Zorunlu Pay Alım Teklifleri İçin Önemli Değişiklikler Yürürlükte

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK“) II-26.1.ç sayılı, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i (“Tebliğ“), 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ Ne Anlama Geliyor?

10 Şubat 2021 tarihli Hukuk Bültenimiz’de değindiğimiz üzere SPK, 1 Şubat 2020 tarihinde Tebliğ’e ilişkin bir taslağı (“Taslak Tebliğ“) kamuoyu görüşüne sunmuştu. Taslak Tebliğ’de öngörülen en önemli değişiklikler pay alım teklifi bilgi formundan doğan sorumluluk, zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi, zorunlu pay alım fiyatının belirlenmesi ve pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerine ilişkindi. Bu kapsamda, pay alım teklifiyle ilgili aşağıdaki değişiklik yapıldı.

Pay alım teklifi bilgi formundan doğan sorumluluk:

Tebliğ, bilgi formundan sorumlu olan kişiler arasında formu imzalayan yatırım kuruluşunu da ekliyor. Buna göre bilgi formundan sorumlu olan kişiler:

  1. teklifte bulunanlar,
  2. yatırım kuruluşu ve
  3. yatırım kuruluşunun bilgi formunu imzalayan yetkilileri olacak.

Zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecekler:

Tebliğ’e göre, Taslak Tebliğ’de de öngörüldüğü üzere yalnızca yönetim kontrolünün kazanılmasının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla pay sahibi olanlar zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek.

Pay alım teklifine konu edilebilecek pay tutarları ve pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanacak ve fiili pay alım teklifi başlangıç tarihinden bir önceki iş günü yatırım kuruluşuna verilecek bir liste ile belirlenecek.

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller:

Tebliğ’de, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı yeni hallere de yer veriliyor:

  • Halka açık şirket tarafından yapılan sermaye artırımına katılıp şirketin oy haklarının %50’si veya daha azını iktisap etmiş olan ortağın, şirketin yönetim kontrolünü, yazılı bir sözleşme çerçevesinde hâkim ortaklarla birlikte eşit veya daha az oranda ilk kez paylaşması.
  • Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile aynı zamanda halka açık şirketten çıkarma ve satma hakkının da doğması.
  • Payları borsada işlem gören halka açık şirketler tarafından gerçekleştirilen pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi (bu durum, eskiden SPK’nın muafiyet tanıyabileceği haller arasında yer alıyordu).
  • Kimi ortakların oy hakkının donması, sermayenin payların itfası yöntemiyle azaltılması, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişiklik yapılması, şirket tarafından payların geri alınması gibi iradi olmayan sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolünün kazanılması.

Ayrıca, Tebliğ uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hallerden birinin ortaya çıkması durumunda, bu durumu takip eden iki iş günü içinde yönetim kontrolünü elde edenler tarafından kamuya açıklama yapılması gerekecek.

SPK’nin muafiyet verebileceği haller:

Tebliğ ile Taslak Tebliğ’de de belirlendiği üzere, SPK’nın pay alım teklifi yükümlülüğüne muafiyet sağlayabileceği hallere, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras veya eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması durumu da eklendi.

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı:

Tebliğ uyarınca SPK (i) pay alım teklifi fiyatını etkileyen günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ait oldukları dönemlerde gerçekleştirilen işlemlere etki eden ve (ii) ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığını saptadığı ve bu doğrultuda bir karar aldığı takdirde, karara esas teşkil eden dönemlerin fiyat hesaplanmasında dikkate alınmayacağına hükmetti. Bu durumda hesaplamaya esas alınan dönemlerin başına süre eklenerek ilgili dönemler tamamlanacak.

Pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde kur ve faize ilişkin esaslar:

Tebliğ uyarınca, Taslak Tebliğ’de de öngörüldüğü gibi, fiili pay alım teklifine zamanında başlanmaması halinde pay alım teklifinde bulunacak kişinin kusuru söz konusu değilse pay alım teklifi fiyatına herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Ayrıca Tebliğ ile SPK, Türk lirasına uygulanacak referans faizi TRLIBOR yerine TLREF olarak güncelledi. Tebliğ ayrıca referans faiz oranlarının kullanımdan kalkması halinde ilgili oranların yerine SPK tarafından uygun görülen oranların kullanılacağını düzenliyor.

Sonuç

SPK, Tebliğ ile pay alım teklifi süreçlerindeki bazı hususlara açıklık getirip aynı zamanda pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı halleri ve muafiyet hallerini genişleterek yatırımcılara bir miktar esneklik sağladı.

Aynı zamanda, SPK’nın değişikliği ile birlikte, zorunlu pay alım teklifi fiyatı hesaplanırken küresel piyasalardaki dinamiklerin de dikkate alınmasının önü açılıyor.

Benzer içerikler