Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni “Dijital Hizmet Vergisi” Getirildi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7194 Sayılı Kanun“) ile “Dijital Hizmet Vergisi” adında yeni bir vergi getirildi. 7194 Sayılı Kanun’un dijital hizmet vergisine ilişkin hükümleri, Mart ayının başında yürürlüğe girecektir.

Kanun Ne Getiriyor?

Verginin konusu

 • Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir.
 1. a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),
  b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
  c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil).
 • Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir.

Verginin matrahı ve oranı

 • Dijital hizmet vergisi, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında uygulanır.
 • Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılamayacağı gibi hesaplanan vergiden de herhangi bir indirim yapılamaz.  Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
 • Cumhurbaşkanı %7,5 dijital hizmet vergisi oranını hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, %15’e kadar artırmaya yetkilidir.

Mükellef ve vergi sorumlusu

 • Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.  Dijital hizmet sağlayıcılarının gelir/kurumlar vergisi yönünden tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmez.
 • Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla dijital hizmet vergisine tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Muafiyet ve istisnalar

 • İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanun’da sayılan dijital hizmetlere ilişkin, (i) Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından VEYA (ii) dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır. Finansal muhasebe açısından konsolide grup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca konsolide finansal tablolarda yer alan tüm işletmeleri ifade etmektedir.
 • 7194 Sayılı Kanun’a göre dijital ortamda yapılan bazı hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır. İstisna kapsamındaki hizmetler arasında 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında üzerinden hazine payı ödenen hizmetler (mobil elektronik haberleşme hizmetleri gibi), özel iletişim vergisine tabi hizmetler (telekomünikasyon hizmetleri gibi), bankacılık faaliyetleri kapsamındaki hizmetler, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler ve 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmetleri yer almaktadır.

Verginin beyanı ve ödenmesi

 • Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini (aylık dönemler) takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
 • Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur.
 • Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler.
 • Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

Hizmetlere erişimin engellenmesi

 • Yapılan ihtara rağmen otuz gün içerisinde beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verebilir.

Sonuç

7194 Sayılı Kanun’la getirilen dijital hizmet vergisinin amacının Türkiye’de sabit bir işyeri veya herhangi bir fiziki varlıkları olmadan dijital hizmet sunan çokuluslu şirketlerin bu hizmetlerden elde ettikleri hasılatın vergilendirilmesini sağlamak olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte, diğer ülke uygulamalarını da göz önünde bulundurarak, yürürlüğe girecek olan dijital hizmet vergisinin kapsamının çok daha geniş ve oranının uygulamadaki en yüksek oran olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Kanun metninde herhangi bir şekilde indirim mekanizması yer almaması ve grup içi işlemlere ilişkin herhangi bir istisna düzenlemesine yer verilmemesinin mükerrer vergilendirme tartışmalarını gündeme getireceği değerlendirilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğ düzenlemesi sonrasında uygulamaya ilişkin esas ve usullerin netleşmesi beklenmektedir.

Benzer içerikler