Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

7351 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

7351 Sayılı Kanun ile bazı vergi uygulamaları ve uyuşmazlıklarını da ilgilendiren çeşitli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, vergi iadesine ilişkin vergi davalarında yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için teminat yatırılmasını, girişim sermayesi yatırım fonları dışındaki tam mükelleflerin yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kar paylarının da kurumlar vergisinden istisna olmasını ve belirli kurumların ihracat ve üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazanca kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanmasını öngörüyor.

Yeni Gelişmeler

19.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7351 Sayılı Kanun“), bazı vergi uygulamalarına ve uyuşmazlıklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler öngörüyor. Bu düzenlemeler özetle aşağıdaki şekilde:

7351 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

  • Vergi İadesine İlişkin Davalarda Yürütmenin Durdurulması İçin Teminat Yükümlülüğü

7351 Sayılı Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, vergi kanunları uyarınca iade talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için davaya konu tutarın %50’si oranında teminat alınması gerekecek. Belirlenen teminatın yatırılmaması halinde ise yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

  • Girişim Sermayesi Dışındaki Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kar Paylarına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(a) maddesi uyarınca tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisnadır.

7351 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun söz konusu maddesine eklenen hüküm ile tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kar paylarının da kurumlar vergisinden istisna olacağı düzenlendi. Ancak portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli maden veya bunlara dayalı sermaye piyasası aracı bulunduran yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için bu istisna uygulanmayacak.

  • Belirli Kurumların İhracat ve Üretim Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

7351 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan diğer bir değişikliğe göre:

  • İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar ile
  • Sanayi Sicil Belgesi bulunup fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı, 1 puan indirimli olarak uygulanacak.

Buna göre 2022’de elde edilen söz konusu kazançlar, %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacak.

Belirlenen bu indirimli kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen diğer indirimler uygulandıktan sonra tespit edilecek kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacak.

Sonuç

7351 Sayılı Kanun ile vergi iadesine ilişkin davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için teminat yükümlülüğü öngörülerek haksız iadelerin önüne geçilmesi amaçlanmış, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonları hariç olmak üzere tüm yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar vergisinden istisna olması sağlanmış ve ihracat veya imalat faaliyetleri ile iştigal eden kurumların vergi yükü hafifletilmek istenmiştir.