Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Değişti

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) birtakım değişiklikler yaptı. Değişiklikler 30550 sayılı ve 29 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Neler Getiriyor?
Değişiklik kapsamında, daha önceden Arayan Hat Bilgisi’ne (CLI) ilişkin ihlallere karşı işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışları üzerinden uygulanan %0,5 oranındaki idari para cezası üst limiti %3’e çıkarılmıştır. Yeni bir düzenleme olarak, ihlalin ağır kusur oluşturduğunun tespiti halinde işletmenin yetkilendirmesinin iptal edileceği öngörülmüştür.

Katma değerli hizmetlerle ilgili ihlaller yönünden, işletmenin tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasını amaçladığı haller ayrıştırılmıştır. Tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlanması halleri haricindeki katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerinin ihlali halinde idari para cezası üst limiti işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının %1’i olarak belirlenirken, böyle bir amacın varlığı halinde üst limit %3 olarak tespit edilmiştir. Aldatma veya yanıltma amacının bulunması durumunda, ihlalin ağır kusur oluşturduğunun da tespiti halinde işletmenin yetkilendirmesinin iptal edileceği öngörülmüştür.

İşletmecilerin numaralandırmaya ve tüketici haklarına ilişkin olarak Yönetmelik’te açıkça sayılan fiiller haricindeki ihlalleri hakkında genel bir düzenlemeye gidilerek, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının %3’üne kadar idari para cezası öngörülmüştür.

Ek olarak, Yönetmelik’e siber güvenlikle ilgili yükümlülüklerin ihlaline özel bir yaptırım eklenmiştir. İlgili hüküm uyarınca, BTK’nın ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik olarak getireceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişiler ile işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine 1.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idarî para cezası uygulanacaktır. BTK bu kişilerden ihlal konusuna ilişkin yazılı açıklamalarını 15 günden 30 güne kadar belirlenebilecek bir süre içerisinde göndermelerini talep edebilecektir. Bu hüküm, Yönetmelik kapsamındaki yaptırımların işletmeci sıfatını taşımayan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine doğru genişletilmesi bakımından önemli bir düzenlemedir.

Sonuç

Değişiklik uyarınca Yönetmelik’te öngörülen bazı yaptırımlar ihlalin amacına ve kusur durumuna göre ayrıştırılmış, çerçeve yaptırımlar belirlenmiş ve bazı idari para cezalarının üst limitleri artırılmıştır. Siber güvenliğe ilişkin konularda işletmeci sıfatını taşımayan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine karşı da müeyyide getirilmiştir.

Benzer içerikler