Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Onaylandı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı“) ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılmış ve yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri getirilmişti.

Bu yükümlülüklerden biri olan Ülke Bazlı Rapor’a ilişkin ayrıntılı açıklamalara ise 1 Eylül 2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (“Tebliğ“) yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğ’de yer alan düzenlemeler uyarınca, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda, kapsama giren çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim işletmesi, aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması kaydıyla Ülke Bazlı Rapor’u İdare’ye sunmayabilecektir:

  • Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması,
  • İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması,
  • Ülke Bazlı Rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunması,
  • Bilgi paylaşımında sistemik bir hata olmaması.

30 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” (“Anlaşma“) 1 Ekim 2020 tarih ve 31261 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı.

Bununla birlikte, Anlaşma’nın Türkiye ve taraf olan diğer ülkeler arasında yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Yetkili Makamı tarafından 8. madde kapsamında Eşgüdüm Organı Sekretaryası’na ilave bildirimlerin yapılması ve Anlaşma’nın diğer ülkeler tarafından da yürürlüğe konması gerekiyor.

Anlaşma’nın hangi ülke yetkili makamları arasında uygulanmakta olduğu bilgisini içeren listeyi OECD’nin aşağıdaki web sitesinde bulmak mümkün.

https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm

Sonuç

Anlaşma Türkiye ve diğer taraf ülkeler arasında yürürlüğe girdiğinde, kapsama giren çok uluslu işletmeler grubunun (nihai ana işletme ve vekil işletme olmayan) Türkiye’de mukim işletmesinin – yukarıda belirtilen diğer koşullarında da sağlanması kaydıyla – Ülke Bazlı Raporu İdare’ye sunmasına gerek olmayacaktır.

Benzer içerikler