Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kamu İhale Sözleşmelerinde Mücbir Sebebe İlişkin Genelge Yayınlandı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Hukuka Uyumluluk

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge’si (“Genelge”) ile kamu ihale sözleşmeleri için mücbir sebep kılavuzu yayımlanmıştır. Genelge, yüklenicilerin mücbir sebep bildirimleri için izlenecek prosedürü açıklamaktadır.

Genelge ile gelen yenilikler nelerdir?

Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan sözleşmeleri (istisnaları ile beraber) kapsamaktadır. Genelge’de kamu ihalesi sonrasında yapılan sözleşmelerde söz konusu işin yerine getirilmesinin COVID-19 salgını nedeniyle geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi durumunda yüklenicilerin imkansızlığı belgelendirerek sözleşmenin tarafı olan idareye başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

İlgili idarece söz konusu başvurular kamu ihale sözleşmelerinde mücbir sebebi düzenleyen 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca Genelge ihale otoritelerinin karar almadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmelerine başvurmalarını zorunlu kılmaktadır. İdarelerce yapılacak incelemede, somut olayın mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için:

  • yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
  • yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve
  • yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması unsurlarının bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir.

İdare incelemesi sonucunda, (i) sözleşmenin ifası için sözleşme süresinin uzatılmasına veya (ii) sözleşmenin feshedilmesine karar verilebilmektedir. Genelge, idarenin verebileceği kararlarda idarenin yüklenicinin talebine bağlı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklık sağlamamaktadır.

Buna ek olarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesi mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması gerektiğini belirtmektedir.

COVID-19’un kamu ihalelerine hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler