Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

SPK Önemli Nitelikteki İşlemler ve Azınlıkların Ayrılma Hakkına Değişiklik Önerileri Getirdi

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (“Önemli İşlemler Tebliği“) değişiklik taslağını (“Taslak Tebliğ”) 16 Mart 2020 tarihinde kamuoyu görüşüne sundu.

Taslak Tebliğ ile Önemli İşlemler Tebliği’nin yürürlükten kaldırılması ve önemli nitelikteki işlemlere, ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ve pay tutarlarının belirlenmesine, ayrılma hakkı fiyatına, ayrılma hakkına konu payların diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ve ayrılma hakkının doğmadığı hallere ve muafiyetlere ilişkin yeni usul ve esaslar düzenlenmesi planlanıyor.

Taslak ne getiriyor?

Önemli Nitelikteki İşlemler

Taslak Tebliğ ile mevcut Önemli İşlemler Tebliği’ndeki ayrılma hakkı doğuran birtakım işlemlere ilişkin sınırlamalar ve değişiklikler öngörülüyor. Taslak Tebliğ, sona erme, faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi ve borsa kotundan çıkma işlemlerini önemli nitelikte işlem olarak tanımlamamaktadır. Böylelikle, II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görme Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında ayrıca düzenlenen kottan çıkma, ayrılma hakkının doğumuna sebep olmayacak.

Taslak Tebliğ kapsamında halka açık ortaklıkların aşağıda listelenen işlemleri önemli nitelikteki işlemler sayılacak:

  • Taslak Tebliğ’de tanımlanan birleşme ve bölünme işlemleri
  • Taslak Tebliğ’de belirtilen önemlilik ölçütünü (Taslak Tebliğ’de belirtilen hesaplama yöntemine göre işlem değerinin halka açık ortaklığın değerine oranı, halka açık ortaklığın %75’ini aşmalıdır) sağlaması koşuluyla halka açık ortaklıkların varlık devri, varlık devri sonucunu doğuran işlemleri ve varlıkları üzerinde üçüncü kişilere sınırlı ayni hak tesis etmesi
  • Halka açık ortaklıkların tür değiştirmesi
  • İmtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusu değiştirilmesi

Yukarıda sayılan işlemlere ek olarak, SPK yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ve ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemleri Taslak Tebliğ’e göre önemli nitelikteki işlem olarak sınıflandırabilecek.

Taslak Tebliğ göre II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan ve fiili dolaşımdaki pay oranı %50’nin üstünde olan ortaklıkların, mal varlığına ilişkin işlemleri Taslak Tebliğ’de belirtilen büyüklük kriterinden bağımsız olarak fiili faaliyet konusunun tümüyle değişmesine yol açacak ise bu işlemler de önemli işlem olarak kabul edilecek.

Mevcut Önemli İşlemler Tebliği hariç olmak üzere Taslak Tebliğ yürürlüğe girdiği zaman SPK’nın ikincil düzenlemelerinde yer alan önemli nitelikteki işlemlerin geçerliliği devam edecek.

Ayrılma Hakkına Sahip Olan Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesi

Taslak Tebliğ ile ayrılma hakkı, önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan yatırımcılara tanınacak. Bu sayede, ayrılma hakkından faydalanmak için işlemin kamuya açıklanmasından sonra pay alımlarının önüne geçilecek.

Ayrılma Hakkı Bedeli

Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım bedeli, SPK’nın Taslak Tebliğ’de belirlediği kriterler üzerinden adil bir bedel esas alınarak hesaplanacak.

Taslak Tebliğe göre aşağıda yer alan bedellerden en yüksek olanı ayrılma hakkı bedeli olarak belirlenecek:

  • İşlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama bedellerinin ortalaması
  • Kamuya açıklanma tarihinden önceki bir yıl içinde zorunlu pay alım teklifi bedeli
  • Her bir pay grubu için bedel tespiti yapılması amacıyla hazırlanan değerleme raporundaki belirlenen bedel

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklarda ise ayrılma hakkı kullanım fiyatı, işlemin kamuya açıklandığı tarihteki ortaklığın değerini esas alan değerleme raporuna istinaden belirlenecek.

Ayrılma Hakkına Konu Payların Diğer Pay Sahiplerine veya Yatırımcılara Önerilmesi

Taslak Değişiklik ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar bakımından söz konusu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi mümkün hale gelecek.

Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller ve Muafiyet Durumları

Taslak Tebliğ ile ayrılma hakkının doğmadığı hallere kurtarma amaçlı birleşmeler ve bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satışı gibi durumlar eklenecek.

Taslak Tebliğ kapsamında SPK’ya, Mevcut Önemli İşlemler Tebliği’nde ayrılma hakkının doğmadığı hal olarak sayılan bazı işlemler ve finansal güçlükten kurtulma hali için başvuru üzerine muafiyet verme hakkı tanınacak.

Finansal güçlükten kurtulma hali için SPK’ya muafiyet başvurusu yapacak olan halka açık ortaklıklar, halka açık ortaklığın finansal güçlük içinde olduğunu ve planlanan önemli nitelikteki işlemin bu finansal güçlük nezdinde olumlu bir sonucu olduğunu ispat etmek zorunda olacaklar. Aynı zamanda halka açık ortaklıkların, SPK’nın düzenlemelerine göre bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim şirketlerinden bir güvence raporunu SPK’ya sunması gerekecek.

Sonuç

Taslak Değişiklik ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklere istinaden önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin yeni usul ve esaslar netleşiyor.

Taslak Tebliğ’e ilişkin görüşler, 31 Mart 2020 tarihine kadar onitebligi@spk.gov.tr adresine e-posta ile veya SPK’ya yazılı olarak iletilebilir.