Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler – Nisan 2019

Hukuk Bültenleri
Genel

Yeni Gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum“) Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (“Lisans Yönetmeliği“) yaptığı değişiklikler 8 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

1. Lisans Başvurularının Elektronik Ortamda Yapılabilmesine ilişkin Düzenleme ve E-Tebligat

  • Değişiklik ile artık belirli lisanslar için elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir. Hangi lisans türleri için elektronik ortamda başvuru yapılabileceği ve bu başvurularda (elektronik olarak) sunulacak bilgi ve belgeler Kurum tarafından ayrıca belirlenecektir.
  • Tebligat mevzuatı gereği, ilgili şirketlerin elektronik tebligat adresi almaları gerekmektedir. Mevcut lisans sahibi tüzel kişiler, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri elektronik tebligat adreslerini Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurum’a bildirmekle yükümlüdürler.

2. Lisans Yenileme Başvurusu Sonrasında İbraz Edilecek Belgeler ve Süreye İlişkin Değişiklik

  • Değişiklik öncesinde, lisans yenileme başvurusunun kabulü halinde, lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına 30 gün içerisinde yatırılması gerekmekteydi. Değişiklik ile beraber, lisans sahibinin cari yıla ait mevzuatta belirtilen asgari sermaye tutarına sahip olduğunu gösterir belgenin de, bedelin Kurum hesabına yatırıldığını tevsik eden belge ile birlikte Kurum’a ibraz edilmesi gerekli hale gelmiş olup, bahsi geçen 30 günlük ibraz süresi 90 güne çıkarılmıştır.

3. İthalat Lisansı ve Toptan Satış Lisansı Sahiplerinin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Değişiklikler

  • Değişiklik ile beraber, ithalat lisansı sahiplerinin ve toptan satış lisansı sahiplerinin yurt içinde satış yapabileceği toptan satış şirketlerine, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, CNG satış şirketlerine ve serbest tüketicilere ek olarak (i) OtoCNG şirketleri ile (ii) toptan satış (OtoLNG) şirketlerine de satış yapabileceği düzenlenmiştir.
  • Değişiklik öncesinde, spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (spot LNG) lisansı almaları şarttı. Değişikliğin getirdiği yenilikle, LNG ithalatına ek olarak, (i) spot boru gazı ve (ii) sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalat faaliyetleri de, ithalat (spot LNG) lisansı kapsamına alınmıştır. İthalat faaliyetinde bulunacak şirketler ayrı ayrı lisans almayacak olup, ithal konusu doğal gaz türüne bakılmaksızın, tek bir ithalat (spot) lisansı için başvuruda bulunacaklardır. Altı ay içerisinde İthalat (spot LNG) lisansları resen İthalat (spot) lisansı olarak tadil edilecek ve tüm ithalat faaliyetleri için tek bir lisans düzenlenecektir.
  • İthalat (spot) lisansı sahipleri gerçekleştirdikleri ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan şirket/ülke) ve teslimat noktası bilgilerini Kurum’a sunmakla yükümlü olacaklardır.
  • Spot boru gazı ve CNG ithalatına ilişkin uygulama yöntemi Kurum tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirlenecektir.
  • İthalat (spot) lisansı kapsamında temin edilen doğalgaz toptan satış şirketlerine, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, OtoCNG şirketlerine ve toptan satış (OtoLNG) şirketlerine satılabilecektir.

Sonuç

Kurum, lisans başvuru süreçlerini daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetli hale getirme konusundaki kararlılığını göstermeye devam etmektedir. Şirketler, değişiklik ile ilgili yeni prosedürleri dikkate almalı, yeni getirilen gerekliliklere uymalı ve Kurum’un ithalat lisansına ilişkin düzenlemelerini takip etmelidir.

Benzer içerikler