Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

OECD BEPS 13. Aksiyon Planı Kapsamında Yeni Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı“) ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılarak yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı Ne Getiriyor?

Yeni yükümlülük ile kapsama giren kurumlar vergisi mükelleflerinin hâlihazırdaki yıllık transfer fiyatlandırması raporuna ilave olarak “Genel Rapor” ve “Ülke Bazlı Rapor” hazırlamaları gerekecektir.

(a) Genel Rapor

 • Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.
 • Söz konusu raporun ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlk Genel Rapor, hesap dönemi takvim yılı olanlar için 2020 yılsonuna kadar 2019 hesap dönemi için hazırlanır. Özel hesap dönemine tabi olanlar ilk Genel Raporu 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlar.
 • Genel Rapor; çok uluslu işletmeler grubunun organizasyon yapısı, işletme faaliyetlerinin tanımı, sahip olunan gayri maddi haklar, grup içi finansal işlemler ile finansal ve vergisel durumunu içerecek şekilde beş ana kategoriden oluşmaktadır.

(b) Ülke Bazlı Rapor

 • Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesinin, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar Ülke Bazlı Raporu hazırlaması ve elektronik ortamda İdareye sunması gerekir.
 • Ülke Bazlı Rapor aşağıdaki bilgileri içerir:
  • Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi varlıklar,
  • Çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmesinin adı/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin adı ve her bir işletmenin ana faaliyetleri.
 • İlk Ülke Bazlı Rapor, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İdareye sunulmalıdır. Özel hesap dönemine tabi olan Türkiye’de mukim nihai ana işletme ise ilk Ülke Bazlı Raporu, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacak ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdare’ye sunacaktır.
 • Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri; nihai ana işletme veya raporlamayı yapacak olan vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri, ilk Ülke Bazlı Rapor ile ilgili olarak, bu Kararın yayımını takip eden altıncı ayın sonuna kadar (31 Ağustos 2020 tarihine kadar) İdareye bildirmeli, takip eden yıllara ilişkin söz konusu bilgiler de her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdareye sunulmalıdır.

Sonuç

Yapılan değişikliklerle, Türk vergi mevzuatında yer alan transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri yükümlülüklerinin OECD’nin 13. BEPS Aksiyon Planı ile uyumlu hale getirildiği görülmektedir.

Gerek Genel Rapor, gerekse Ülke Bazlı Rapor’a ilişkin detayların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak ikincil düzenlemelerle duyurulması beklenmektedir.

Benzer içerikler