Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Yenilikler: Teminat Yöneticisi, Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu, Proje Tahvilleri – 19 Şubat 2020

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun“) değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 6 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Ne Değişecek?

Yeni Müesseseler: Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu, Teminat Yöneticisi ve Proje Finansmanı

  • Borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesesinin oluşturulması, böylelikle yatırımcıların toplu bir şekilde hareket edebilmesi, borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci atanabilmesi ve borçlanma araçlarının ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla farklı imkânlar sağlanması öneriliyor.
  • Yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi” müessesesinin Türk sermaye piyasası hukukuna kazandırılması planlanıyor.
  • Proje finansmanı tekniği tanımlanarak, proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymet müesseselerinin oluşturulması ve proje finansman fonunun kurucusunun ve fon kullanıcısının riskinden bağımsız olarak projelere yatırım yapılabilmesi öngörülmektedir.

Kitle fonlamasının kapsamının genişletilmesi

  • Kanun’da yapılması planlanan değişiklik ile ortaklığa dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine borçlanmaya dayalı faaliyetler eklenmesi hedefleniyor.

Önemli nitelikte işlemler ve ayrılma hakkı kapsamının daraltılması

  • Önemli nitelikte sayılan işlemlerin kapsamının; tür değiştirme ve sona erme, mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devri veya bunlar üzerinde bir ayni hak tesis edilmesi veya bunların kiralanması, faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi ve borsa kotundan çıkış yapmasına ilişkin işlemler çıkarılarak, daraltılması öngörülmektedir.
  • Halka açık ortaklıklardan ayrılma hakkının kullanılmasında, ortaklığın payları satın almakla yükümlü olduğu fiyatın belirlenmesinde, otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama esası terk edilip, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) tarafından belirlenecek esaslara göre adil bir bedelin esas alınması ve SPK’ya, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verilmesi planlanıyor.

Pay alım teklifi lehtarlarının kapsamının daraltılması

  • Pay alım teklifi zorunluluğunun, yalnızca payın ya da oy hakkının iktisabına ilişkin bilginin kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan yatırımcılara tanınması kararlaştırılarak gerçekleşen devir tarihi ile pay alım teklifinde bulunma tarihi arasında pay sahibi olanların bu imkandan yaralanmasının önünün kapatılması öngörülüyor.

Sonuç

TBMM nezdinde görüşülmekte olan teklif, evrensel müesseseleri hukukumuza katmayı, fonların kullanımı ve yapısını güçlendirmeyi ve Türk sermaye piyasası hukukunun daha modern bir yapı haline gelmesini amaçlamaktadır.

Benzer içerikler