Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun“) ile çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kanun Ne Getiriyor?

1. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler

 • Yeni gelir vergisi tarifesi:
  • Kanun ile gelir vergisi tarifesine %40 oranında gelir vergisine tabi olacak şekilde yeni bir dilim eklenmiştir. Buna göre yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir:
Ücret dışındaki gelirlerOran
0-18.000 TL% 15
18.000 TL – 40.000 TL% 20
40.000 TL – 98.000 TL% 27
98.000 TL – 500.000 TL% 35
500.000 TL ve fazlası% 40

 

Ücret gelirleriOran
0-18.000 TL% 15
18.000 TL – 40.000 TL% 20
40.000 TL – 148.000 TL% 27
148.000 TL – 500.000 TL% 35
500.000 TL ve fazlası% 40
 • 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine, eski tarife uygulanır. Ücret dışındaki gelirler için ise 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için yeni tarife uygulanacaktır.
 • Yeni beyanname verme zorunluluğu:
  • Kanun ile tek işverenden alınan kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş ve gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşan ücretler için, ücret gelirini elde eden tarafından beyanname verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
  • Aynı yıl içinde birden fazla işverenden alınan kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücretlerde, yıllık ücret geliri toplamının tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) ve ilk işverenden alınan ücret toplamının tarifenin 2. gelir diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşması durumunda, ücret geliri elde edenin beyanname vermesi gerektiği düzenlenmiştir.
  • Bu hüküm 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.
 • Taşıma gideri indirimi:
  • İşverenlerce çalışanlara taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemelerin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla gelir vergisi istisnası getirilmiştir.
  • Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.
  • Bu istisna Kanun’un yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girecektir.
 • Binek otomobil giderlerinin ticari kazançtan indiriminde sınırlama:
  • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i ile kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir. Binek otomobillerin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
  • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilir.
  • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobiller için yukarıdaki sınırlamalar uygulanmayacaktır.
  • Bu sınırlamalar 01.01.2020 tarihinde başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanacaktır.
 • Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi şartlarında değişiklik:
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121. Maddesi kapsamında vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden yararlanmak için gerekli şartlarda değişiklik yapılmıştır.
  • İlgili hükme göre, indirimden yararlanmak için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi gerekmekteydi.
  • Değişiklik ile vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödemenin ise gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde yapılması gerektiği düzenlenmiştir.
  • Bu hüküm 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 1. Vergi Usul Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler
 • Uzlaşmada indirim:
  • Uzlaşmanın vaki olması halinde, mükellefin ödemeyi yasal süresi içinde yapması şartıyla, uzlaşılan vergi ziyaı cezasından 25% oranında bir indirim yapılacaktır.
  • Bu madde Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kanun yolundan vazgeçme:
  • Vergi yargılaması aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde (Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) verilen mahkeme kararına göre, dava konusu edilen verginin ve/veya cezanın bir kısmından vazgeçilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
  • Buna göre, kanun yolundan vazgeçildiği durumda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda,

(1) Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,
(2) Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,
tahakkuk eder.

 • Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır.
 • Bu madde Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 1. Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan önemli değişiklik
 • Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesi kapsamında, kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarılmıştır. Bu hüküm Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sonuç

Vergi kanunlarında yapılan söz konusu değişiklikler ile vergi tahsilatlarının artırılmasının amaçlandığı görülmektedir.