Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Yolla Tebligat, Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uyarınca Zorunlu Hale Geldi

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı (“PTT“) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

a.Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olanlar

Yönetmelik’e göre aşağıda belirtilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar
 • Baro levhasına yazılı avukatlar
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler
 • Noterler
 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eklerinde belirtilen gelen bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları
 • 5018 sayılı Kanun’da tanımlanan mahallî idareler
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim

b.Elektronik tebligat adresinin alınması

Yukarıdaki başlıkta belirtilen kişilerin PTT’ye yapacakları başvuruyla elektronik tebligat adresi alması gerekmektedir. Bu başvuru, elektronik tebligat zorunluluğunun başlayacağı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde PTT’ye yapılmalıdır.

Yukarıdaki listede belirtilmeyenler de talep etmeleri halinde PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adresi alabilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

c.Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhatabına iletilmesi

Tebligat çıkarmaya yetkili merci, elektronik tebligatı hazırlayarak, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (“UETS“) teslim eder. UETS, elektronik tebligatı zaman damgasıyla ilişkilendirip, gizliliğin sağlanması amacıyla şifreler ve muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gün sonunda yapılmış sayılır.

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları tebligat çıkarmaya yetkili merciye bildirir. Delil kayıtları kesin delil sayılır.

Sonuç

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle elektronik yolla tebligat yukarıda listelenmiş olan gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale gelecektir. Bu sebeple söz konusu kişilerin PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adresi alabilmek adına Yönetmelik’te belirtilen usulü izlemeleri gerekmektedir.