Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Çek Kanunu’nda Yer Alan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezasına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 18 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’un 17. maddesi ile birlikte 5941 sayılı Çek Kanunu’nun (“Çek Kanunu“) karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasını ve cezanın infazını düzenleme altına alan Geçici 5. maddesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Madde Değişiklikten Önce Ne Diyordu?

Çek Kanunu’nun Geçici 5. maddesinin birinci fıkrasında yapılan yeni değişiklikten önce, madde, karşılıksız çek keşide etme suçunu 24.03.2020 tarihine kadar işlemiş ve bu sebeple mahkûm olmuş kişileri kapsamaktaydı ve bu kişilerin cezalarının infazı 26.03.2020 tarihi itibariyle durdurulmuştu.

Maddenin eski hali uyarınca;  hükümlü kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının %10’unu alacaklıya ödemek zorundaydı. Bu tutarın alacaklıya ödenmemesi halinde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazının devamına karar veriliyordu.

Kalan %90’lik kısmın üç aylık sürenin bitimi tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda ise hüküm veren Mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar veriliyordu. Taksitlerden birinin süresi içinde ödenmediği ilk halde, bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenmekteydi. Bir taksitin daha ödenmemesi halinde ise, mahkeme alacaklının şikâyeti üzerine hükmün infazının devamına karar vermekteydi.

Yeni Düzenleme Ne Diyor?

Kanun’un 17. maddesi ile değişen Geçici 5. madde uyarınca, karşılıksız çek keşide etme suçunu 30.04.2021 tarihine kadar işlemiş ve bu sebeple mahkûm olmuş kişilerin cezalarının infazı duracaktır.

Maddenin yeni hali uyarınca; hükümlü kişi, 28.07.2021 tarihinden 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının %10’unu alacaklıya ödemek zorundadır. Bu tutarın belirtilen tarihe kadar alacaklıya ödenmemesi halinde, maddenin eski hali ile paralel bir şekilde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazına karar verilecektir.

Kalan %90’lık kısmın 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda ise mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

Maddenin eski haline paralel olarak; taksitlerden birinin süresi içinde ödenmediği ilk halde, bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Bir taksitin daha ödenmemesi halinde ise, mahkeme alacaklının şikâyeti üzerine hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Sonuç

Kanun ile Çek Kanunu’nda yer alan ve karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının infazına ilişkin düzenlemede önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanaatimizce bu değişiklikler ile bazı belirsiz uygulamalara netlik kazandırılmıştır.

Benzer içerikler