Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Yönetici Ortak Avukat

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Birleşme ve Devralmalar
Genel

Yeni Gelişmeler

Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık“) Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik 28 Eylül 2019 tarih ve 30902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ne Değişecek?

  • Yönetmelik’teki şartları sağlamaları kaydıyla, yatak sayısı 100’ün altında olan ruhsatlı ve faal özel hastanelerin yatak sayılarını 100’e çıkarmalarına izin verilecek.
  • Bakanlık uygun görürse iller arası kadro devrine, asgari nüfus ve/veya uzman ve tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olacak şekilde ve özel sağlık kuruluşunun toplam uzman hekim kadrosunun %10’unu geçmemek şartıyla izin verecek.
  • Bakanlıkça verilmiş olan ön izin belgeleri, bir kereye mahsus olmak üzere, asgari nüfus ve/veya uzman ve tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olacak şekilde Bakanlığın izni ile devredilebilecek.
  • Birleşen hastanelerden daha küçük yatak ve/veya uzman hekim kadro sayısına sahip olan hastaneye ilave edilecek yatak ve/veya uzman hekim kadro sayılarının yüzdeleri artırıldı.
  • Özel hastaneler, ilgili mevzuattaki şartlara uymak kaydıyla, profesör ve doçentleri özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalıştırabilecek.
  • Bakanlığın istihdam planlamaları gereğince, tabiplere ek olarak diş tabipleri de kadrolu çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek.
  • En az bir faal hastanesi olması kaydıyla vakıf üniversitesi hastanelerine/ek birimlerine verilen ön izinler bir kereye mahsus olmak üzere, asgari nüfus ve/veya uzman ve tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olmak şartı ve Bakanlığın onayı ile devredilebilecek.
  • En az bir faal hastanesi olan vakıf üniversiteleri, faal veya askıda olan diğer hastanelerini/ek birimlerini aynı ilde veya asgari nüfus ve/veya uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu diğer bir ile taşınmak şartı ve Bakanlık onayı ile bir kereye mahsus olmak kaydıyla devredebilecek.
  • 01/01/2019 tarihinden önce Yönetmelik’in Geçici 1. Maddesi kapsamında Bakanlık’tan ön izin almış özel hastanelerden beş yıllık ruhsatlandırma süresi sonunda ruhsat işlemlerini tamamlayamayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere 31/12/2025 tarihine kadar ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamaları için ek süre verilecek.

Sonuç

Değişiklik ile yüzden az yatak kapasitesine sahip olan özel hastanelerin hangi şartlar altında yüz yatak kapasitesine çıkabileceği düzenlendi; özel hastanelerde ön izin ve kadro devri ile tabip çalıştırma konularında değişiklikler yapıldı; vakıf üniversitesi hastanelerinin ön izin ve hastanelerini/ek birimlerini hangi şartlar altında devredebileceği düzenlendi ve Yönetmelik kapsamında ön izin almış özel hastanelere ruhsatlandırma işlemleri için ek süre verildi.