Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

KOBİ’ler için Yeni Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme  

Türkiye Bankalar Birliği, hazırladığı Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nı (“Önceki Çerçeve Anlaşma“) büyük ölçekli (“Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma“) ve küçük ölçekli (“Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma“) borçlular için iki farklı çerçeve sözleşme olacak şekilde bölmek üzere değişiklik yaptı.

Değişiklik ne getiriyor?

 • Yeni yapıda, alacaklı kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) finansal borç toplamı 25 milyon TL veya daha fazla olan borçluların Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma, bu tutarda borcu olmayan borçluların ise Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında yeniden yapılandırılabilmesi öngörülüyor. Bu sayede, Önceki Çerçeve Anlaşma’dan farklı olarak finansal borç tutarı fark etmeksizin tüm borçlular yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarından faydalanabilecek.

Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma

 • Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma, alacaklı kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) finansal borç toplamı 25 milyon TL (anlaşmanın önceki halinde 100 milyon TL idi) veya daha fazla olan borçlulara (“Büyük Ölçekli Borçlular“) uygulanacak.
 • Alacaklı kuruşların en az ikisinin ve alacakların üçte ikisini temsil eden çoğunluğunun olumlu görüşü ile finansal borcu 25 milyon TL’den az olan borçluların finansal yeniden yapılandırma sürecinin Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacak.
 • Büyük Ölçekli Borçlular’dan iflasına karar verilmiş olanlar dışında hepsi finansal yeniden yapılandırmadan yararlanabilecek. Bu kapsamda borçluya karşı takip başlatılmış olup olmaması fark etmeyecek. Ancak, finansal yeniden yapılandırma sürecinde borçlunun iflasına karar verilirse, borçlu hakkında temerrüt hükümleri uygulanacak.
 • Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma, finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin 90 gün içinde tamamlanmasını öngörüyor. Ancak, alacaklı kuruşların en az ikisinin ve alacakların üçte ikisini temsil eden çoğunluğunun olumlu görüşü ile bu süreyi 90 gün süreyle uzatmak mümkün olacak.
 • Önceki Çerçeve Anlaşma’da olduğu gibi, alacaklı kuruluşların finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin müzakere aşamasında, çerçeve anlaşmaya taraf olmayan alacaklıların toplam borç tutarı 1/4’ten fazla olanlar tarafından, borçlu aleyhine yasal takip işlemlerine başlanırsa ve bu durum 30 günlük süre içerisinde bertaraf edilmezse, çerçeve anlaşmaya taraf olan alacaklı kuruluşların toplam alacaklarının 2/3’ü ve en az ikisini temsil eden alacaklı kuruluşların müzakereleri sona erdirmeye yetkisi olacaktır.
 • Başvuruda bulunulan alacaklı kuruluş, başvurunun bankacılık teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği gibi gerekçelerle Finansal Yeniden Yapılandırma (“FYY“) sürecinin devam ettirilmemesi ve başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatindeyse; başvuru, alacaklı kuruluşların alacak toplamının 2/3’ü ve en az ikisini temsil eden oylarla reddedilebilecek.
 • Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma uyarınca önceden herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılan aşağıdaki işlemler finansal yeniden yapılandırma sürecinden etkilenmeyecek:
  • Satış günü alınmış olması.
  • İhalenin feshi davasının devam ediyor olması.
  • Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması.
  • Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması.

Bu icra işlemlerine başlanması halinde finansal yeniden yapılandırma sürecinin devam edip etmeyeceğine alacak toplamının 2/3’ünü temsil eden en az iki alacaklı kuruluş ile karar verilecek.

 • Alacaklı Kuruluşlar, süreç kapsamında gerek birbirlerine gerek borçlulara gerekse üçüncü kişilere ilişkin olarak edinecekleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla mükellef olacak.

Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma

 • Alacaklı kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) finansal borç toplamı 25 milyon TL’den az olan borçlular da finansal yeniden yapılandırmaya başvurabilecek. Değişiklikten önce, sadece finansal borcu 100 milyon TL’nin üzerindeki borçlular çerçeve anlaşmadan faydalanabiliyordu.
 • Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin, alacaklı kuruluşların alacak tutarı bakımından üçte ikisini temsil eden en az iki alacaklı kuruluş tarafından imzalanması halinde, Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’yı imzalamış olan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu olacak.
 • Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’yı imzalamamış olan alacaklı kuruluşların, Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’ya dâhil edilebilmeleri için gerekli olan yeter sayısı alacaklı kuruluşlar konsorsiyumunun toplam alacak tutarının en az üçte ikisini temsil eden en az iki alacaklı kuruluş olacak.
 • Önceki Çerçeve Anlaşmada olduğu gibi yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırmaya borçlu bazında, alacaklı kuruluşların iznini almaları gerekmeksizin dâhil olmaları mümkün olacak.
 • Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma bakımından finansal yeniden yapılandırma araçları (i) kredilerin vadelerinin uzatılması, (ii) kredilerin yenilenmesi (iii) temerrüt faizinden kısmen veya tamamen vazgeçilmesi (iv) kredilerin ayni, nakdi ya da tahsil koşuluna bağlı bir bedel karşılığında devir veya temlik edilmesi, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilmesi, satılması, (v) diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapılması ile sınırlandırıldı.
 • Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında alacaklı kuruluşlar ilave kredi kullandırmaya zorlanamayacak. Ancak, istemeleri halinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamında münferiden ilave kredi kullandırmaları mümkün olacak.
 • Finansal yapılandırma anlaşmasının imzalanmasından sonra, Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’ya taraf olmayan diğer alacaklılar tarafından başlatılmış veya başlatılacak olan yasal takipler nedeniyle borçlunun faaliyetlerine devam etme imkânının bulunmaması ve söz konusu yasal takip işlemlerinin 30 gün içinde sonlandırılamaması halinde, finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi uyarınca borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacak.
 • Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında finansal yeniden yapılanmadan etkilenmeyeceği belirtilen yasal takip işlemleri Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında da finansal yeniden yapılandırma sürecinden etkilenmeyecek. Ancak, borçlunun bu işlemler nedeniyle faaliyetlerini devam ettirmesi mümkün değil ve ilgili alacaklı kuruluş da bu işlemden vazgeçmiyor ise finansal yeniden yapılandırma süreci sona erecek.
 • Alacaklı Kuruluşlar, yeniden yapılandırma başvurusu veya yapılan görüşmeler de dâhil olmak üzere Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’nın uygulanması sürecinde gerek birbirlerine gerek borçlulara gerekse üçüncü kişilere ilişkin olarak edinecekleri her türlü bilgiyi gizli bilgi olarak koruyacak.
 • Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 ay olabilir. Bu sürede, yapılandırılan kredilerin tamamen tasfiye edilmesi esastır. Ancak, toplam tutarın en fazla %25’lik bölümünün, ödeme planı sonrasındaki döneme bırakılması söz konusu olabilir.
 • Yapılandırma kapsamında ödemesiz dönem imkânı borçlulara tanınabilir. Buna göre, maksimum 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz bir dönem öngörülebilir.
 • Taksitlerin aylık olması esastır. Ancak sektöre göre, daha uzun taksit aralıkları belirlenebilir.
 • Ödemesiz dönemi takiben her yıl, toplam anapara alacağının en az %10’undan az olmamak üzere ödeme planı yapılması esastır.
 • Faiz oranı sabit veya değişken olabilir. Değişken olması halinde faiz, TL Referans Faiz Oranı esas alınarak belirlenir.
 • Yapılandırma para birimi olarak sadece Türk Lirası kullanılabilir.
 • Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma kapsamında alacağın iştirake çevrilmesi mümkün değildir.
 • Anapara alacağından vazgeçilmesi mümkün değildir.
 • Bununla beraber, taraflar yukarıdaki koşullardan farklı koşullar benimsemek isterse, Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan alacaklı kuruluşların alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki alacaklı kuruluşun olumlu görüşü ile ilgili işlem Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’lara göre yapılacaktır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Örneği:

 • Küçük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’da ayrıca borçlular ile imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin bir örneği (“Örnek Sözleşme“) bulunuyor. Bu örnek münferit yapılandırmalarda kullanılmak üzere genel bir çerçeve sunuyor ve borçlular tarafından imzalanan kredi sözleşmelerinin ek olması öngörülüyor.
 • Örnek Sözleşme’nin imzalanması, mevcut borçların yenilendiği, sona erdiği, başkaca bir borcun bulunmadığı veya alacaklı kuruluşların herhangi bir teminattan feragat ettiği anlamına gelmemektedir.
 • Temerrüt halinde kredi sözleşmelerinde yer alan temerrüt hükümleri ve temerrüde ilişkin faiz uygulanacak.
 • Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş tarafından istenmesi halinde borçlunun ek teminat sağlaması gerekecek.
Benzer içerikler