Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasaları — Yeni Taşınmaz Temini Yönetmeliği

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülecek taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin yönetmelik (“Yönetmelik“) 2 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne değişti?

EPDK’nın yürüteceği taşınmaz temini işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yerine Yönetmelik hükümleri uygulanacak. Ek olarak, 7257 Sayılı Kanun ile 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla getirilen değişikliklere de uyum sağlandı.

1. Taşınmaz temini başvuruları

Taşınmaz temini işlemlerine ilişkin başvurular, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerce elektronik ortamda veya yazılı olarak EPDK’ya yapılmalıdır. Başvuru usulü ile başvurularda sunulacak bilgi ve belgelere ilişkin hususlar EPDK’nın internet sitesinde ilan edilecektir.

2. Kamulaştırma ve izinler

Önlisansa veya lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazların temini/kamulaştırılması talebi EPDK tarafından değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde EPDK tarafından taşınmazların teminine/kamulaştırılmasına karar verilecek. 7257 Sayılı Kanun’a uygun olarak, elektrik dağıtım şirketleri için TEDAŞ tarafından yürütülecek işlemler dışında, taşınmaz temini işlemlerinin tamamı ilgili diğer kamu kurumları yerine EPDK tarafından tamamlanacaktır.

Yönetmelik ile ayrıca acele kamulaştırma usul ve esasları, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde irtifak hakkı ve kullanma izni, bedelsiz kullanma izni ve kiralama usulleri düzenlenmiştir.

3. Avukatlık işlemleri

Önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, EPDK tarafından istenilmesi halinde EPDK’yı temsilde görevlendirilecek yeter sayıda avukatı bildirmekle yükümlü olacak. Bu hüküm önceki usul ve esas uygulamasıyla paralel niteliktedir. Bu kapsamda ilgili avukatın alacağı ücret ve diğer giderler önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenir.

4. Teminat ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

Taşınmaz temini işlemleri için doğal gaz dağıtım lisansı dışında önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi EPDK’ya kesin ve süresiz bir teminat mektubu sunmakla yükümlü olacaktır. Bu düzenleme aynı konudaki eski uygulamayla paralel nitelik taşımaktadır. Yönetmelik ek olarak, doğal gaz dağıtım lisansı sahiplerinin teminat yerine, talep edilen taşınmazların yatırım programında yer aldığına dair beyanı EPDK’ya sunması gerektiğini de düzenledi.

5. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisinde yer alan tesisler

EPDK, OSB içerisindeki elektrik üretim tesisleriyle ilgili olarak taşınmaz temini için herhangi bir işlem tesis etmeyecektir. OSB içinde yapılacak doğal gaz ve petrol dağıtım hatları ile dağıtım bölgesi kapsamında OSB içinden geçmesi gereken doğal gaz dağıtım hatlarının geçişi de OSB ile dağıtım lisansına sahip özel hukuk tüzel kişisi arasında yapılacak protokolle sağlanacaktır. Bu düzenleme önceki uygulamalarla paralel nitelik taşımaktadır.

6. Devam eden İşlemler

2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla devam eden:

  1. Elektrik dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak işlemleri TEDAŞ sonuçlandıracaktır.
  2. Elektrik üretim tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma kararı alınmamış ve/veya devir işlemleri başlatılmamış taşınmazlarla ilgili süreçleri EPDK sonuçlandıracaktır.

Sonuç

Yönetmelik ile elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında EPDK’nın taşınmaz temini işlemlerine ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar son gelişmeler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

Benzer içerikler