Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
02/10/2021

Gümrük Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

          Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Yönetmeliği uyarınca transit rejimler için öngörülen basitleştirilmiş usuller, geçici depolama yeri işleticileri şartları ve yatırım iznine dair maddelerde değişiklikler yaptı. Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeler arasında transit rejimler için izinli gönderici yetkisinin getirilmesi, geçici depolama yeri ve antrepo açma izni almak için yapılan başvurularda aranan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şartına ilişkin suçların kapsamı ve tabi oldukları mevzuatın netleştirilmesi yer alıyor. Değişiklikler kapsamında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde halihazırda alınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmelerine ilişkin geçiş süreci de düzenlenmektedir.

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 24 Eylül 2021 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklikler yaptı. Değişiklikler kapsamında izinli gönderici yetkisi düzenlendi ve geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar ile yatırım iznine dair maddelerde güncellemeler yapıldı. Yönetmelik’in izinli gönderici yetkisine ilişkin maddeleri 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.
Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Transit rejimine konu eşyalar için basitleştirilmiş usuller arasında “izinli gönderici yetkisi” eklendi. Söz konusu yetki, transit rejimine konu eşyanın hareket idaresine sunulmaksızın transit işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere verilebilecektir. İzinli gönderici yetkisi başvurularında aranacak koşullar, izlenecek usul, yetkinin askıya alınması iptali, gümrük işlemleri ve diğer konular Bakanlıkça düzenlenecektir.

Yapılan değişiklikler kapsamında, geçici depolama yeri açmak ve antrepo açma izni almak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin; haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şartının arandığı suçların kapsamı ve tabi oldukları mevzuat kalemleri netleştirildi.

Antrepo yatırım izni ile geçici depolama ön izni ve bunlara ilişkin açma ve işletme izni ile devir başvurularının; Yönetmelik’te sayılan suçlara ilişkin gümrük idaresinin yürüttüğü bir inceleme, araştırma, soruşturma veya dava olması halinde bunların sonuçlanmasına kadar değerlendirilmeye alınmayacağına dair düzenleme kaldırıldı.

İzinli Gönderici Yetkisine İlişkin Geçiş Süreci

Yönetmelik değişikliklerinden önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde halihazırda izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmesi almış olanların yetkileri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Söz konusu yetki sahipleri, Yönetmelik uyarınca yapacakları başvuruları sonuçlanıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

Daha önceden Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmış olan kişilere Yönetmelik uyarınca izinli gönderici yetkisi verilmesi halinde; bu kişilerin önceki yetkileri geri alınacaktır.

Sonuç

Yönetmelik değişiklikleri ile transit rejimine konu eşyalar için izinli gönderici yetkisine dair düzenlemeler getirildi, geçici depolama yeri ve antrepo izni şartlarına ilişkin maddelerde güncellemeler yapıldı. İzinli gönderici yetkisi düzenlemeleri 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümleri kapsamında izinli gönderici yetkisi almak isteyen şirketlerin Bakanlık tarafından düzenlenecek usul ve esaslar doğrultusunda başvuruda bulunmaları gerekecektir.