Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik (“Muafiyet Yönetmeliği“) 30608 sayılı ve 27 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muafiyet Yönetmeliği kapsamında, Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Neler Getiriyor?

Muafiyet Yönetmeliği, telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“) tarafından belirlenerek yayımlanan ve güncellenen Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler’de (“Teknik Ölçütler“) öngörülen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaftır. Muafiyet, Teknik Ölçütler’e uygunluğun kaybıyla kendiliğinden sona ermektedir.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin Teknik Ölçütler’in kapsamı dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için BTK’ya başvurulması gerekmektedir.

Muafiyet Yönetmeliği çerçevesinde tanınan muafiyet, ilgili telsiz cihaz ve sistemlere yönelik olarak; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklere ilişkin herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır.

27 Kasım 2017 tarihinden önce BTK’nın frekans tahsisi yaptığı ve ruhsatlandırdığı telsiz cihaz ve sistemlerinden, Muafiyet Yönetmeliği ile muafiyet kapsamına girenlerin ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılmaktadır.

Bununla birlikte, mülga Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananların, 27 Kasım 2017 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak Teknik Ölçütler’de belirtilen değerlere uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Sonuç

Telsiz cihaz ve sistemleri kullanıcılarının, ilgili cihaz ve sistemlerini Muafiyet Yönetmeliği uyarınca Teknik Ölçütler ve muafiyet kapsamı çerçevesinde gözden geçirmeleri; 6 ay içerisinde mümkünse Teknik Ölçütler’le uyumlu hale getirmeleri; değilse de ilgili izin ve tahsis işlemleri için BTK’ya başvurmaları gerekmektedir.